24 พฤศจิกายน 2555

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ให้ประชาธิปไตยไทยได้เดินหน้าต่อไป

21 พฤศจิกายน 2555

ฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดโรคคอตีบ

เนื่องด้วยมีการระบาดของโรคคอตีบ ในจังหวัดใกล้เคียง ผู้ป่วยบางรายได้เสียชีวิตเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่เคยมีประวัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ร่วมกับ อสม. ได้ทำการสำรวจข้อมูลเด็กที่ไม่มีประวัติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบหรือไม่แน่ใจว่าได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มดังกล่าวมารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่แต่ละชุมชนสะดวก สำหรับบ้านเอือดและบ้านน้อยเศรษฐีให้มารับบริการในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00-19.00 น.ที่ ณภัทรคลินิก(ข้างคิวรถทัวร์ 407)  บ้านแก้วสมบูรณ์วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-19.00 น.ที่ศาลากลางบ้าน บ้านเอราวัณวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-19.00 น.ที่บ้านกำนันตำบลพรเจริญ07 พฤศจิกายน 2555

รณรงค์โรคคอตีบ

ตามที่มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบหลายรายในพื้นที่ ๔ จังหวัดคือ จังหวัดเลย  หนองบัวลำภู  เพชรบูรณ์ และสุราษฎร์ธานี  สถานการณ์โรคคอตีบ(ตั้งแต่  ๑ มิถุนายน - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) พบผู้ป่วยโรคคอตีบ  จำนวน ๖๐ ราย  ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย  คือในจังหวัดเลย ๒ ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ ราย  ซึ่งสถานการณ์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ที่อาจไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ในการนี้ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ  ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านรณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ แจกแผ่นพับและขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์  อาการของโรค  การติดต่อและการป้องกันโรคคอตีบ
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อคอตีบ ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย   ซึ่งมีอยู่ในน้ำมูก  น้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย
การติดต่อ
ส่วนมากจะติดต่อโดยการหายใจ  ไอ  จามรดกัน  หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด   บางครั้งอาจติดต่อกันได้โดยการใช้ภาชนะร่วมกัน  เช่น  แก้วน้ำ  ช้อน  หรือการดูดอมของเล่นร่วมกันในเด็ก
อาการ
            1. มีไข้ต่ำๆมีอาการคล้ายหวัด
            2. มีอาการไอเสียงก้อง
            3. เจ็บคอ
            4. เบื่ออาหาร
            5. บางรายพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
            6. พบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิลและบริเวณลิ้นไก่
            7. บางรายทางเดินหายใจตีบตัน หายใจลำบากถึงตายได้
            8. อันตรายที่สุดคือเชื้อโรคไปที่หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลัน
การป้องกัน
            1.ในเด็กควรให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 5 ครั้ง  เมื่ออายุ  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน 18 เดือน  และตอนอายุ 4 ปี
            2. เมื่อมีผู้ป่วยอาการสงสัยคล้ายโรคคอตีบให้พาไปพบแพทย์ พร้อมกับให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ     
            3. ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคคอตีบให้ทำการแยกผู้ป่วยรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้
            4. ที่สำคัญในการป้องกันโรคคือ  กินของร้อน  ใช้ช้อนกลาง  ล้างมือบ่อยๆ

16 ตุลาคม 2555

เครือข่ายโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จัดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นจุดเน้นสำคัญในพื้นที่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ประชาชนเป็นกันมาก รัฐต้องจ่ายงบประมาณค่ายาเพื่อรักษาโรคนี้ปีละจำนวนมาก เมื่อเป็นแล้วหากดูแลรักษาตัวเองไม่ดี โรคไต โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองแตก อัมพฤกษ์ อัมพาต ความพิการ จะตามมา และเสียชีวิตในที่สุด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลและป้องกันปัญหาโรคดังกล่าวและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและแนะนำประชาชนในพื้นที่ต่อไป
14 ตุลาคม 2555

คลินิก DPAC (ดีแพค) ตำบลพรเจริญไร้พุง

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค มุ่งสู่คนตำบลพรเจริญมีสุขภาพดี เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ได้เข้ารับบริการคลินิก DPAC(ดีแพค) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีรางวัลให้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

30 กันยายน 2555

อบรม อสม.ทูตไอโอดีน

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญจัดอบรม อสม.ทูตไอโอดีน ทุกหมู่บ้าน ใน ต.พรเจริญ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี 2555 เพื่อให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีน และวิธีป้องกันการขาดสารไอโอดีน มีการจัดตั้งกองทุนไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ปัญหาการขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขด้านโภชนาการที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย เพื่อให้เด็กมีสติปัญญาดี ควรให้เด็กได้บริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนอย่างเพียงพอตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 3 ปี

เยี่ยมบ้านฉีดยาให้ผู้ป่วยจิตเวช

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมบ้านฉีดยาให้ผู้ป่วยจิตเวช ที่ไม่ยอมมารับยาที่โรงพยาบาล

18 กันยายน 2555

เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงภรรยาเป็นโรคมะเร็งตับฯ

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ซึ่งภรรยาเป็นโรคมะเร็งตับพึ่งเสียชีวิตขณะไปรักษาอาการปวดท้องและอุจจาระร่วงที่โรงพยาบาล

17 กันยายน 2555

สรุปโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือนสิงหาคม 2555                                สรุปโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนสิงหาคม 2555  อำเภอพรเจริญ โรคที่พบมากในเดือนนี้ ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ 70 ราย  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 39ราย โรคปอดบวม 21 ราย โรคไข้เลือดออก 2 ราย โรคอื่นๆ พบประปราย
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 ม.ค.- 31 ส.ค.2555
อันดับ 1 อุจจาระร่วงอย่าง 717 ราย อัตราป่วยต่อแสน 1,706.37
อันดับ 2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 393 ราย อัตราป่วยต่อแสน 935.29
อันดับ 3 ไวรัสตับอักเสบ เอ 244 ราย อัตราป่วยต่อแสน 580.69
อันดับ 4 ไข้เลือดออก 58 ราย อัตราป่วยต่อแสน 138.03
อันดับ5 ปอดบวม 51 ราย อัตราป่วยต่อแสน 121.37
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตำบลพรเจริญ 1 ม.ค.- 31 ต.ค.2555
อันดับ 1 โรคอุจจาระร่วงอย่าง 208 ราย อัตราป่วยต่อแสน 1899.89
อันดับ 2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 107 ราย อัตราป่วยต่อแสน 977.35
อันดับ 3 ไวรัสตับอักเสบ เอ 36 ราย อัตราป่วยต่อแสน 328.83
อันดับ 4 ไข้เลือดออก 19 ราย อัตราป่วยต่อแสน 173.55
อันดับ 5 ปอดบวม 16 ราย อัตราป่วยต่อแสน 146.15

30 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี55

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 475 คน อัตราความครอบคลุมของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 18.88 (เป้าหมายปี 2555 ร้อยละ 20) คิดเฉพาะคนใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจในรอบ 5 ปี

28 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนและการเจริญเติบโต


สรุปผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-6 หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 กลุ่มเป้าหมาย 1,325 คน ได้รับการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโต 1,215 คน อัตราความครอบคลุมของนักเรียน ป. 1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโต ร้อยละ 91.69

27 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 3,814 คน ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2,749 คน อัตราความครอบคลุมประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน ร้อยละ 72.08 
รายงานคัดกรองความเสี่ยงแยกรายหมู่บ้านปี55

12 สิงหาคม 2555

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ นักเรียน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่วัดในเทศกาลวันเข้าพรรษา โรคไวรัสตับอักเสบ เอ เกิดจาก Hepatitis A virus(HAV) เข้าทางปาก->เลือด->ตับ->น้ำดี->ลำไส้->อุจจาระ ปนเปื้อน น้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหาร การป้องกัน รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน กินอาหารสุกเสมอ ดื่มแต่น้ำสะอาดไว้ใจได้ และระมัดระวังการกินน้ำแข็ง

09 สิงหาคม 2555

อบรม อสม. โรคไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ อบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพรเจริญ เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

30 กรกฎาคม 2555

โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุุมเสี่ยง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้านในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 บริการตรวจหาระดับความเสี่ยงของสารพิษ(สารเคมีกำจัดศัรูพืช)ในเลือด ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง ปีนี้ได้รับงบสนับสนุนการดำเนินงานจาก งบประมาณ สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ

25 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน แม่และเด็กหลังคลอด

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน แม่และเด็กหลังคลอด บ้านเอราวัณ พื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

23 กรกฎาคม 2555

PCUพรเจริญเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ

19 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมติดตามหลังคลอด

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด ตำบลพรเจริญ แนะนำเรื่องโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปตรวจหลังคลอด ฉีดวัคซีนตามนัด

18 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมหลังคลอด

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ พบปัญหาเด็กไม่ได้รับการอาบน้ำแนะนำเรื่องการอาบน้ำให้เด็ก โภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปฉีดวัคซีนตามนัด พร้อมคีย์ข้อมูลการให้บริการเชิงรุกในโปรแกรม HOSXP

11 กรกฎาคม 2555

ตาสว่างรัฐธรรมนูญปี50ไหนว่าแก้ได้

รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้มาจากการยึดอำนาจประชาชนเมื่อปี 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญปี 2540 ไหนบอกว่าให้รับไปก่อนสามารถแก้ไขได้?

อสม. พรเจริญร่วมไปต้อนรับ รมต. ที่บึงกาฬ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญและ อสม. ร่วมไปต้อนรับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข ที่บึงกาฬ เมื่อ 30 มิถุนายน 2555

03 กรกฎาคม 2555

อนามัยโรงเรียน PCUพรเจริญ มิ.ย. 55

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกบริการอนามัยโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม โรงเรียนกมลวรรณ โรงเรียนเทศบาลตำบลพรเจริญ โรงเรียนนวรัตน์ ประจำปี 2555 พร้อมคีย์ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม HOSXP ภายใน 30 มิถุนายน 2555  

02 กรกฎาคม 2555

PCUพรเจริญและ อสม. พบปะเดือน มิ.ย.55


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองพรเจริญและ อสม. ร่วมประชุมพบปะ เมื่อ 27 มิถุนายน 2555 วันนี้มีเรื่องเตรียมไปรับ รมต. ที่บึงกาฬ,การจัดทำบัตรประจำตัว อสม.,การเตรียมไปแข่งฮูลาฮูบที่บึงกาฬ,การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตับอักเสบเอ, การป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ

29 พฤษภาคม 2555

โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

PCUตำบลพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หญิงที่มีอายุ 30 60  ปี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00น. 12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 72 คน
ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะ เริ่มแรก

การทำใบขับขี่รถยนต์,จักรยานยนต์ที่จังหวัดบึงกาฬ

Update ตุลาคม 2559 เตือนเรื่องการไปทำใบขับขี่รถยนต์,รถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ วันแรกจะเป็นการยื่นเรื่องไว้ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง วันแรกจะมาช้าหรือเร็วก็ไม่ได้อบรมเนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้มาอบรมวันหลัง วันที่ 2 จะเป็นการอบรมและสอบในห้อง วันที่ 3 สอบภาคสนาม

27 พฤษภาคม 2555

PCUพรเจริญเชิญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรอบสุดท้ายปี 2555

PCUตำบลพรเจริญ เชิญหญิงที่มีอายุ 30 60  ปี  ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้านที่ยังไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกในปี2553 , 2554 และปี2555  รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมรับฟังความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00น. 12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ครั้งนี้เป็นการตรวจรอบสุดท้ายของปี 2555

22 พฤษภาคม 2555

เชิญ อสม. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอบรม อสม. เชี่ยวชาญ

PCU ต.พรเจริญ เชิญ อสม. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพรเจริญ 1)สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายวิชัย นาทันดอน ,นายบุญหัน ยุบุญชู ,นายสุขุมวิทย์ วงศ์อามาตย์ 2)สาขาเอดส์ในชุมชน นางชิณกร ปาปะเถ , นางนิอร พรมสมบัติ 3)สาขาสุขภาพจิตในชุมชน นายบัวไล โปะปะนม ,นางหนูจันทร์ จุลนาง 4)สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายขุนไทย จันทร์ดี, นายทราย โคตะมี 5)สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางหอมหวล อันภักดี ,นางเกษร สุวรรณบุตร,นางสมปอง พาพิจิตร 6)สาขาการบริการใน ศสมช. นางเกษร บุตรสาระ, นางประยงค์ ศรีภูธร 7)สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว นางรมย์ มัยโพธิ์ ,นางวาสนา ฤทธิ์ภู , นางบุญยงค์ ยาสาสัน 8)สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค นางราตรี ลพพันธุ์ทอง ,นางรุ่งนภา ไชยบุปผา, นายสุรพล มะโนเกลือ 9)สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางสุนีย์ พิเนตร,นางถนอม ยาพันธ์ 10)สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางรัศมี จำปางาม ,นางเกศ ชานันโท,นางมะยุรี บริกูล

16 พฤษภาคม 2555

แผนประเมินไขว้สำรวจความชุกชุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย อสม. PCU ต.พรเจริญ พ.ค. 55

ทุกหมู่บ้านพร้อมกันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 อสม.ทุกคนและเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านร่วมออกดำเนินการ ภาคเช้าเริ่ม 09.00 น. หมู่ 1 ไป หมู่ 3 , หมู่ 2 ไป หมู่ 7,10 , หมู่ 4 ไป หมู่ 8 , หมู่ 5 ไป หมู่ 6 , หมู่ 9 ไป หมู่ 11 ภาคบ่าย หมู่ 3 ไป หมู่ 1 , หมู่ 7,10 ไป หมู่ 2 , หมู่ 8 ไป หมู่ 4 , หมู่ 6 ไป หมู่ 5 , หมู่ 11 ไป หมู่ 9 ***ดูแลบ้านตัวเองไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก***

10 กุมภาพันธ์ 2555

PCUพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

PCUตำบลพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ คัดกรอง ค้นหา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจคัดกรองตามแบบสอบถาม ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง พร้อมคีย์ข้อมูลในโปรแกรม HOSXP ปีนี้ได้รับงบประมาณ สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ จำนวน 53,000 บาท ในการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ให้ติดต่อขอรับบริการได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน

PCU ตำบลพรเจริญเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


PCUตำบลพรเจริญ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ คัดกรอง ค้นหา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน บริการตรวจวัดความดันโลหิตพบหลายรายมีความดันโลหิตสูง ตรวจสอบเรื่องการกินยา พบบางรายกินยาไม่ถูกขนาดตามแพทย์สั่ง กินยาไม่ถูกเวลา คนไข้บางรายกินยาหลายชนิด ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ไตเสื่อมในอนาคต ผู้ป่วยบางรายขาดยา ไม่มารับยา บางรายกินยาไม่ครบทุกชนิดเนื่องจากเป็นหลายโรคยาบางอย่างกินแล้วมีอาการแทรกซ้อนของอีกโรคหนึ่ง แนะนำการเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค แนะนำเรื่องการกินยา การกินพืชผักผลไม้ การออกกำลังกาย การไปตรวจตามนัด การตรวจสุขภาพประจำปี

09 กุมภาพันธ์ 2555

PCUพรเจริญเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด


PCUตำบลพรเจริญ ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอดในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด แนะนำเรื่องโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปฉีดวัคซีนตามนัด และคีย์ข้อมูลการให้บริการเชิงรุกในโปรแกรม HOSXP

คลังบทความของบล็อก