16 ตุลาคม 2555

เครือข่ายโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จัดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นจุดเน้นสำคัญในพื้นที่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ประชาชนเป็นกันมาก รัฐต้องจ่ายงบประมาณค่ายาเพื่อรักษาโรคนี้ปีละจำนวนมาก เมื่อเป็นแล้วหากดูแลรักษาตัวเองไม่ดี โรคไต โรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองแตก อัมพฤกษ์ อัมพาต ความพิการ จะตามมา และเสียชีวิตในที่สุด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลและป้องกันปัญหาโรคดังกล่าวและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและแนะนำประชาชนในพื้นที่ต่อไป
14 ตุลาคม 2555

คลินิก DPAC (ดีแพค) ตำบลพรเจริญไร้พุง

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค มุ่งสู่คนตำบลพรเจริญมีสุขภาพดี เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ได้เข้ารับบริการคลินิก DPAC(ดีแพค) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีรางวัลให้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

คลังบทความของบล็อก