29 กรกฎาคม 2554

ประวัติและเรื่องราวนายกทักษิณนักสู้ขวัญใจคนจน

ประวัติและเรื่องราวนายกทักษิณนักสู้ขวัญใจคนจน จากเด็กต่างจังหวัด อำภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านชีวิตข้าราชการยศ พ.ต.ท. ทำธุรกิจจนเป็นมหาเศรษฐี ต่อมาอาสาสมัครทำงานการเมือง จนเป็นนายกรัฐมนตรีขวัญใจประชาชน โดยเสียงส่วนใหญ่

26 กรกฎาคม 2554

PCUพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรอบสุดท้ายปี 54

PCUตำบลพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้ประชาชนตำบลพรเจริญ รอบสุดท้ายปี 54 เมื่อ ก.ค.54
ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

22 กรกฎาคม 2554

PCUพรเจริญประชุม/อบรม อสม.สุขภาพภาคประชาชน

PCUตำบลพรเจริญประชุม/อบรม อสม.สุขภาพภาคประชาชน ก.ค.54 สรุปประเด็น 1. ให้ทุกหมู่บ้านสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่จัดให้ ที่ประชุมมีมติดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หมู่บ้านที่เสร็จส่งก่อนสามอันดับแรกมีรางวัลให้ โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละหมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงและ Key Update ข้อมูลบัญชี 1 ในโปรแกรม HOSXP ต่อไป 2.สรุปผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับดังนี้ หมู่ 5 ตรวจได้ 32.46% หมู่ 3 ตรวจได้ 21.07% หมู่ 11 ตรวจได้ 19.04% หมู่ 8 ตรวจได้ 18.75% หมู่ 1 ตรวจได้ 13.18% มีบางคนไปตรวจที่คลินิก หรือไปตรวจที่อื่น ให้แจ้งรายชื่อมาให้ด้วย ปีนี้จะตรวจครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 26 กรกาคม 2554 หมู่บ้านที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้มาตรวจมากสามอันดับแรกจะมีรางวัลให้ 3.ให้ทุกหมู่บ้านคัดเลือกเด็กสุขภาพดี ตามหลักเกณฑ์ นำมาประกวดเด็กสุขภาพดีำตำบลพรเจริญ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่วัดส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกอุดม 4.เรื่องสารไอโอดีนในเกลือ จากการให้ อสม. สุ่มเก็บตัวอย่างเกลือบริโภคในครัวเรือนมาตรวจ พบว่าเปอร์เซนต์ครัวเรือนที่พบสารไอโอดีนมีน้อยมาก ซึ่งจะมีผลต่อสติปัญญาของเด็กไทย 5.ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก คัดเลือกแกนนำโรคไข้เลือดออก วันนี้จะฝึกพ่นหมอกควัน แ่ต่ไม่ได้ฝีกเนื่องจากเครื่องชำรุด จากการใช้งานมาหลายปี มีสภาพเก่าชมรมผู้สูงอายุ PCUพรเจริญ เลี้ยงรับส่งเจ้าหน้าที่

ชมรมผู้สูงอายุ PCUตำบลพรเจริญ เลี้ยงรับส่งเจ้าหน้าที่ ก.ค.54


10 กรกฎาคม 2554

ผลเลือกตั้งนายก อบจ.บีงกาฬ 10 ก.ค. 2554นิพนธ์ คนขยัน อดีตผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งนายก อบจ.บึงกาฬ 10 ก.ค. 2554 ได้ 57,978 คะแนน นำห่างอันดับสอง 9,000 กว่าคะแนน ในพื้นที่ อ.พรเจริญ นำอันดับสอง 9,000 กว่าคะแนน อ.เซกา นำ 3,000 กว่าคะแนน อ.บึงโขงหลง นำ 1,000 กว่าคะแนน

คลังบทความของบล็อก