30 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี55

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 475 คน อัตราความครอบคลุมของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 18.88 (เป้าหมายปี 2555 ร้อยละ 20) คิดเฉพาะคนใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจในรอบ 5 ปี

คลังบทความของบล็อก