29 เมษายน 2556

well child clinic คุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดี well child clinic คุณภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เป็นการบริการที่จัดให้แก่เด็ก 0-5 ปี ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยข้อเสนอแนะของคณะทำงานวิชาการโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เกณฑ์ well child clinic คุณภาพ มี 10 กิจกรรมหลักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ
           1.มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด
           2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ
           3. ประเมินความเสี่ยงของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, Thal, ดาวน์ซินโดรม, โรคหัวใจ
           การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
           4. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูลูก
           5. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย 55 พร้อมแนะนำ สอนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ
          6. เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัดประเมินซ้ำภายใน 1 เดือน หากภายใน  3 เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า  ให้ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยกุมารแพทย์/จิตแพทย์
          7.  มีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ เช่นตรวจตา หู
          8.  มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ เช่น การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด
          9.  ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้ 30 นาที
         10 .ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตรพร้อมบันทึก        

24 เมษายน 2556

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 23 พฤษภาคม 2556

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบว่ามีผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กวัยเรียน พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงฤดูฝน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนดำเนินการ ดังนี้   
1. ปิดภาชนะที่ใช้เก็บน้ำให้สนิทไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่  
2. ภาชนะที่ปิดไม่ได้ควรเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน   
3. ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด 
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
5. ปฏิบัติให้เป็นประจำ
สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี2556 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ แยกรายตำบล 
ตำบล
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 ณ 23พ.ค.56
ประชากร ณ มี.ค.56
อัตราป่วย/แสน
ลำดับ
ศรีชมภู
5
0
19
4
4,514
               88.61
5
ดอนหญ้านาง
5
1
6
6
4,543
             132.07
1
พรเจริญ
20
0
19
9
10,967
               86.06
6
หนองหัวช้าง
2
0
5
7
7,275
               121.65
4
วังชมภู
11
0
5
5
4,110
               48.66
2
ป่าแฝก
5
2
8
2
5,182
               38.60
7
ศรีสำราญ
4
1
8
5
4,257
               117.45
3
รวม
52
4
70
38
40,848
93.03


สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี2556  ตำบลพรเจริญ แยกรายหมู่บ้าน

หมู่บ้าน
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 ณ 23พ.ค.56
ประชากร ณ มี.ค.56
โคกอุดม
2
0
1
1
1,343
สามแยก
0
0
1
2
1,586
ศรีอุดม
4
0
2
2
1,084
สมสะอาด
5
0
1
2
1,282
เอือด
0
0
9
0
410
เอราวัณ
0
0
0
0
423
น้อยเศรษฐี
0
0
4
0
596
แก้วสมบูรณ์
7
0
1
1
1,230
อุดมพร
1
0
0
0
748
พรเจริญ
1
0
0
0
430
อุดมสุข
0
0
0
1
535
รวม
20
0
19
9
10,967


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโคกอุดม ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านโคกอุดม


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสามแยก ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านสามแยก


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสมสะอาด ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านสมสะอาด


22 เมษายน 2556

คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ(วันสงกรานต์)

คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ(วันสงกรานต์) 
เตรียมขัน 5 หรือขัน 8 ว่า นะโม 3 จบ
อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะ อุตุกาละสัมปัตโต อิจฉาระ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุ สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส เวลานี้เป็นคิมหันตฤดู หรือฤดูร้อน ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาอาราธนา ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำ ด้วยความเคารพยิ่ง  
คำอาราธนาพระพุธรูปขึ้นแท่น  
อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อัมเหหิ คันโธทะเกหิ นานาสักการะภูเตหิ สักกัตวา คะรุกัตวา อะภิสิญจิโต อิทานิ ภะคะวันตัง ระตะนัตถานะ สังขาตัง ปัลลังกัง อารุยหิตุ อาราธะนัง กะโรมะ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ทำความสักการะทำความเคารพได้สรงน้ำด้วยน้ำหอมและสักการะนานาประการ บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาพระผู้มีพระภาค ขึ้นสู่บัลลังอันเป็นพระแท่นที่ประทับดังเดิม

13 เมษายน 2556

การออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลพรเจริญปี 2556

การออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาทีเป็นวิธีการสำคัญในการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายสามารถเอาชนะเชื้อโรคร้ายต่างๆได้ ในปี 2556 ตำบลพรเจริญได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญและจากประชาชนในพื้นที ในการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในทุกหมู่บ้าน และจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2556 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
ผลการแข่งขัน
รำไม้พลอง ปี 2556 ที่ 1 ได้แก่ บ้านโคกอุดม ที่ 2 บ้านศรีอุดม ที่ 3 บ้านสามแยก ครั้งที่ 1 ปี 2552 ที่ 1 ได้แก่ บ้านโคกอุดม ครั้งที่ 2 ปี 2553 ที่ 1 ได้แก่ บ้านโคกอุดม
แอโรบิค ปี 2556 ที่ 1 ได้แก่ บ้านน้อยเศรษฐี ที่ 2 บ้านอุดมสุข ที่ 3 บ้านสามแยก ครั้งที่ 1 ปี 2552 ที่ 1 ได้แก่ บ้านเอือด ครั้งที่ 2 ปี 2553 ที่ 1ได้แก่ บ้านน้อยเศรษฐี
ฟุตบอล ปี 2556 เป็นปีแรก ที่ 1 ได้แก่ บ้านศรีอุดม ที่ 1 บ้านสมสะอาด ที่ 3 บ้านแก้วสมบูรณ์  

09 เมษายน 2556

อาการและการเปลี่ยนแปลงในหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการแท้ง

ฝากครรภ์คุณภาพที่ 1 (เริ่มท้องจนถึง25สัปดาห์)  อาการและการเปลี่ยนแปลงในหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการแท้ง
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ์
       1. ประจำเดือนขาด                                                  
          2. ปัสสาวะบ่อย
          3. การขยายตัวของมดลูก และเต้านม                          
          4. อาการคลื่นไส้อาเจียน
          5. อารมณ์และความเครียด
อาการที่อาจพบบ่อยของหญิงตั้งครรภ์
         1. ท้องผูก 
         2. ตะคริว มักเป็นบริเวณน่องและเท้าในตอนกลางคืน
         3. รู้สึกเป็นลมง่าย   
         4. ถ่ายปัสสาวะบ่อย
         5. ตกขาวเพิ่มขึ้น แต่มีลักษณะใส ไม่เจ็บปวด
การป้องกันการแท้ง
       1.การมีสุขภาพดี หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่บ้าน...ไม่ใช่โรงพยาบาล สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากตัวเอง...ไม่ใช่ให้หมอสั่ง สุขภาพที่ดี ต้องแสวงหา ไม่ใช่ลอยมาเอง  เริ่มจากมีความรักให้แก่ตัวเองก่อน ให้ความรักแก่กันและกันในระหว่างสามีภรรยา  มองโลกในแง่ดี คิดในทางบวก เพราะพลังอำนาจของการคิดในแง่ดีนั้นมีมากมายนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการมีบุตรและการป้องกันการแท้งบุตร
    2. รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ พยายามให้ได้แร่ธาตุและสารอาหารให้ครบถ้วน โดยเฉพาะแร่ธาตุโฟเลตที่มีมากในนมและผักสีเขียวเข้ม ซึ่งพบว่าช่วยป้องกันภาวะสมองและไขสันหลังพิการแต่กำเนิด และช่วยลดการแท้งบุตร
   3.นอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง การเข้านอนแต่หัวค่ำจะทำให้ระบบการเจริญพันธุ์และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ การเจริญพันธุ์สามารถทำงานได้เต็มที่ 
4.หลีกเลี่ยงการทำงานที่หนักเกินควร โดยเฉพาะงานที่เคร่งเครียด เร่งรัดจนไม่มีเวลาพักผ่อน จริงอยู่ การทำงานหมายถึงการมีเงินทองมาจับจ่ายใช้สอย แต่อย่าให้เวลาที่มีคุณค่าในการมีบุตรต้องจากไป 
        5. ถ้ามีอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดแล้ว ขอให้รีบไปพบแพทย์ อย่าตกใจเกินกว่าเหตุ การเกิดความเครียดจนเกินไปไม่มีประโยชน์ นอกจากทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก 
 ภาวะผิดปกติฉุกเฉินที่ ควรพบแพทย์
Ø คลื่นไส้ อาเจียนมากกว่าปกติ
Ø ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว
Ø ปัสสาวะขัดแสบ มีไข้สูง
Ø ตกขาว มีกลิ่นเหม็น มีสีเขียวปนเหลือง
Ø คันช่องคลอด
Ø บวมตาหน้า มือ และเท้า
Ø ลูก ดิ้นน้อยลง(น้อยกว่า10ครั้งใน1วัน)
Ø อย่ารอจนลูกไม่ดิ้นเพราะจะสายเกินไป
Ø มีเลือดออกทางช่องคลอด
Ø มี น้ำใส ๆ คล้ายปัสสาวะออกทางช่องคลอด
Ø ปวดท้อง หรือท้องแข็งเกร็งบ่อยมาก
ทีมศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

คลังบทความของบล็อก