10 กุมภาพันธ์ 2555

PCUพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

PCUตำบลพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ คัดกรอง ค้นหา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจคัดกรองตามแบบสอบถาม ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง พร้อมคีย์ข้อมูลในโปรแกรม HOSXP ปีนี้ได้รับงบประมาณ สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ จำนวน 53,000 บาท ในการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ให้ติดต่อขอรับบริการได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน

PCU ตำบลพรเจริญเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


PCUตำบลพรเจริญ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ คัดกรอง ค้นหา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน บริการตรวจวัดความดันโลหิตพบหลายรายมีความดันโลหิตสูง ตรวจสอบเรื่องการกินยา พบบางรายกินยาไม่ถูกขนาดตามแพทย์สั่ง กินยาไม่ถูกเวลา คนไข้บางรายกินยาหลายชนิด ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ไตเสื่อมในอนาคต ผู้ป่วยบางรายขาดยา ไม่มารับยา บางรายกินยาไม่ครบทุกชนิดเนื่องจากเป็นหลายโรคยาบางอย่างกินแล้วมีอาการแทรกซ้อนของอีกโรคหนึ่ง แนะนำการเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค แนะนำเรื่องการกินยา การกินพืชผักผลไม้ การออกกำลังกาย การไปตรวจตามนัด การตรวจสุขภาพประจำปี

09 กุมภาพันธ์ 2555

PCUพรเจริญเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด


PCUตำบลพรเจริญ ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอดในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด แนะนำเรื่องโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปฉีดวัคซีนตามนัด และคีย์ข้อมูลการให้บริการเชิงรุกในโปรแกรม HOSXP

คลังบทความของบล็อก