30 กันยายน 2555

อบรม อสม.ทูตไอโอดีน

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญจัดอบรม อสม.ทูตไอโอดีน ทุกหมู่บ้าน ใน ต.พรเจริญ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี 2555 เพื่อให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีน และวิธีป้องกันการขาดสารไอโอดีน มีการจัดตั้งกองทุนไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ปัญหาการขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขด้านโภชนาการที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย เพื่อให้เด็กมีสติปัญญาดี ควรให้เด็กได้บริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนอย่างเพียงพอตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 3 ปี

เยี่ยมบ้านฉีดยาให้ผู้ป่วยจิตเวช

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมบ้านฉีดยาให้ผู้ป่วยจิตเวช ที่ไม่ยอมมารับยาที่โรงพยาบาล

18 กันยายน 2555

เยี่ยมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงภรรยาเป็นโรคมะเร็งตับฯ

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ซึ่งภรรยาเป็นโรคมะเร็งตับพึ่งเสียชีวิตขณะไปรักษาอาการปวดท้องและอุจจาระร่วงที่โรงพยาบาล

17 กันยายน 2555

สรุปโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือนสิงหาคม 2555                                สรุปโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนสิงหาคม 2555  อำเภอพรเจริญ โรคที่พบมากในเดือนนี้ ได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ เอ 70 ราย  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 39ราย โรคปอดบวม 21 ราย โรคไข้เลือดออก 2 ราย โรคอื่นๆ พบประปราย
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 ม.ค.- 31 ส.ค.2555
อันดับ 1 อุจจาระร่วงอย่าง 717 ราย อัตราป่วยต่อแสน 1,706.37
อันดับ 2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 393 ราย อัตราป่วยต่อแสน 935.29
อันดับ 3 ไวรัสตับอักเสบ เอ 244 ราย อัตราป่วยต่อแสน 580.69
อันดับ 4 ไข้เลือดออก 58 ราย อัตราป่วยต่อแสน 138.03
อันดับ5 ปอดบวม 51 ราย อัตราป่วยต่อแสน 121.37
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตำบลพรเจริญ 1 ม.ค.- 31 ต.ค.2555
อันดับ 1 โรคอุจจาระร่วงอย่าง 208 ราย อัตราป่วยต่อแสน 1899.89
อันดับ 2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 107 ราย อัตราป่วยต่อแสน 977.35
อันดับ 3 ไวรัสตับอักเสบ เอ 36 ราย อัตราป่วยต่อแสน 328.83
อันดับ 4 ไข้เลือดออก 19 ราย อัตราป่วยต่อแสน 173.55
อันดับ 5 ปอดบวม 16 ราย อัตราป่วยต่อแสน 146.15

คลังบทความของบล็อก