28 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการป้องกันวัณโรคหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เป็นแกนหลักจัดอบรม อสม. โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 52 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญเป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่องนโยบายการเร่งรัดการดำเนินงานวัณโรค กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อสม. อำเภอพรเจริญ 58 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 58 คน เพื่อให้ อสม. เชี่ยวชาญ เป็น “มิสเตอร์ทีบี”ระดับหมู่บ้าน และนำองค์ความรู้ไปดำเนินกิจกรรมต่อในระดับหมู่บ้านต่อไป

24 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค

PCU ต.พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เป็นแกนหลักจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน CUP อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน แผนกชันสูตร และเจ้าหน้าที่จากทุกตำบล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

21 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการป้องกันวัณโรคโครงการป้องกันและควบคุมวัณโรค
โดยการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และวิธี DOTS ในระดับชุมชน
CUP อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2552

หลักการและเหตุผล
วัณโรคเป็นโรคที่ระบาดไปทั่วโลก อัตราส่วนสูงสุดในทวีปแอฟริกา (ร้อยละ 29 ของผู้ป่วยทั้งหมด) แต่จำนวนครึ่งหนึ่งอยู่ใน 6 ประเทศของทวีปเอเชีย ( อินเดีย จีน อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน และ ฟิลิปปินส์ ) มีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 9 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2004 ร้อยละ 80 อยู่ใน 22 ประเทศ มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ( MDR-TB ) ใน 109 ประเทศ วัณโรคจัดเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหนึ่งในห้าอันดับแรกของประเทศไทย

17 กุมภาพันธ์ 2552

สรุปงานสุขภาพชุมชนในรอบเดือน ม.ค.52 หน่วยบริการปฐมภูมิพรเจริญ


หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ออกคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อบรมให้ความรู้ อสม. พร้อมฝึกปฏิบัติ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และออกสำรวจข้อมูลปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 16-17 ก.พ. 52


โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ต. พรเจริญ หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อทุกวันอังคารและวันศุกร์

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ร่วมกับ CUP อำเภอพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2552 โดยเน้นหนัก 4 เรื่อง ได้แก่ วัณโรค กองทัพนมแม่ โลกร้อน แผนที่ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 52


โรงพยาบาลพรเจริญโดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลพรเจริญ อสม. ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเบาหวาน-ความดันโลหิต ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพรเจริญ เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เทศบาลตำบลพรเจริญ


โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ รณรงค์ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ แล้ว 3 ครั้ง ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้


โครงการประกวดและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ เตรียมการและนำ อสม.ในพื้นที่เข้ารับการประกวดและได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเอดส์ในชุมชน วีรกรรมปราบฮ่อ...หลวงพ่อพระใส...สะพานไทยลาว...เตรียมการและเป็นพี่เลี้ยงนำ อสม. ชิณกร ปาปะเถ อสม.ดีเด่น สาขาเอดส์ในชุมชน จังหวัดหนองคายไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ที่ สช.อีสาน จ.ข่อนแก่น เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2552


โรงพยาบาลพรเจริญโดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลพรเจริญ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในตำบลพรเจริญ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โดยมีนายอำเภอพรเจริญเป็นประธานเปิดงาน ได้รับงบอุดหนุนการจัดงานจากเทศบาลตำบลพรเจริญ กิจกรรมที่ร่วมจัดได้แก่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ตอบปัญหาสุขภาพ ร่วมเล่นเกมส์ แจกรางวัล ของที่ระลึก ฯลฯ คำขวัญวันเด็กปี 2552 "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันสามัคคี"


โครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ..โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นแกนหลักได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552 ปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้นำชุมชนในอำเภอพรเจริญ มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้นเพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงพยาบาลและผู้นำชุมชนในเขตอำเภอพรเจริญ

16 กุมภาพันธ์ 2552

โรคเบาหวานความดันและปัญหาสาธารณสุขโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้ โดยต้องดูแลตนเองด้วยการมีพฤติกรรม การบริโภคที่ถูกต้อง ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และควบคุมความเครียด นอกจากนี้ประชาชนยังต้องป้องกันตนเองด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งถือเป็นวิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดโรคและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ออกคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อบรมให้ความรู้ อสม. พร้อมฝึกปฏิบัติ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และออกสำรวจข้อมูลปัญหาสาธารณสุขในชุมชน

14 กุมภาพันธ์ 2552

พัฒนาศักยภาพ อสม. วัณโรค กองทัพนมแม่


หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ร่วมกับ CUP อำเภอพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2552 โดยเน้นหนัก 4 เรื่อง ได้แก่ วัณโรค กองทัพนมแม่ โลกร้อน แผนที่ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 52

หน่วยโรงพยาบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชนหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ร่วมออกหน่วยโรงพยาบาลพรเจริญเคลื่อนที่สู่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลพรเจริญ โดยมีนายอำเภอพรเจริญ หน่วยงานในอำเภอพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ มาร่วมงานด้วย มีกิจกรรม แข่งขันกีฬาในชุมชน แจกผ้าห่ม ให้ความรู้ ตรวจสุขภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 52

เยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงหลังคลอด
12 กุมภาพันธ์ 2552

แบ่งปันสู่น้องนักเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรเจริญ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรเจริญและหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัว และเลี้ยงอาหารกลางวัน แบ่งปันสู่น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 52

06 กุมภาพันธ์ 2552

โรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

04 กุมภาพันธ์ 2552

ประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคปี52 ที่ สช.อีสาน


วีรกรรมปราบฮ่อ...หลวงพ่อพระใส...สะพานไทยลาว...ขอบคุณ คุณชิณกร ปาปะเถ อสม.ดีเด่น สาขาเอดส์ในชุมชน จังหวัดหนองคาย ที่เสียสละเวลา เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคายไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ที่ สช.อีสาน จ.ข่อนแก่น เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2552

03 กุมภาพันธ์ 2552

ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ


โรงพยาบาลพรเจริญโดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลพรเจริญ อสม. ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเบาหวาน-ความดันโลหิต ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพรเจริญ เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เทศบาลตำบลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก