28 มิถุนายน 2557

เปิดใจสุนัย ต่อกรณีการรัฐประหารและองค์กรเสรีไทย

ผู้แทนราษฎร สุนัย จุลพงศธร สนับสนุนองค์การเสรีไทย ล้มคณะเผด็จการทหาร ก่อนที่จะทำประเทศเสียหายไปมากกว่านี้

21 มิถุนายน 2557

สรุปสถานะการณ์ไทยประจำสัปดาห์ 20 มิถุนายน 2557


19 มิถุนายน 2557

KPI Template ตัวชี้วัด มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ

KPI Template ตัวชี้วัด มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ
แนวทางการประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ ”
 การประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน รวม 20 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมี 5 คะแนน 
มาตรฐานที่ 1 การตอบสนองเชิงนโยบาย (Political commitment)
1.1 มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและศักยภาพในการปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค
5 = มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ผ่านการอบรม 1 คน 4 = มีผู้รับผิดชอบ 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน 3 = มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ไม่ผ่านการอบรมทั้ง 2 คน
2 = มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน ไม่ผ่านการอบรม
1 = มีพยาบาลได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่คลินิกวัณโรค ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผิดชอบที่แน่นอนและมีการขึ้นทะเบียน แต่มีการจัดทำทะเบียนและจัดทำรายงาน
0 = มีพยาบาลได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่คลินิกวัณโรค ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผิดชอบที่แน่นอนและไม่มีมีการขึ้นทะเบียน ไม่มีการจัดทำทะเบียนและจัดทำรายงาน
1.2 มีกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคในภาพรวมของโรงพยาบาล
5 = มีรายงานอย่างน้อย 5 ครั้ง ใน 1 ปี 4 = มีรายงานอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี
3 = มีรายงานอย่างน้อย 3 ครั้ง ใน 1 ปี 2 = มีรายงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ใน 1 ปี
1 = มีรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 ปี 0 = ไม่มีรายงาน

คืนอำนาจให้ประชาชนเลือก ตามระบอบประชาธิปไตยดีกว่า...

13 มิถุนายน 2557

แถลงการณ์ สหประชาชาติ (UN.) ต่อสถานการณ์ในไทย


แถลงการณ์ สหประชาชาติ (UN.) ต่อสถานการณ์ในไทย " ณ กรุง เจนีวา สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ 13 มิถุนายน 2014
ความมีเสถียรภาพและความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่งหลักสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติขอให้คืนความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานโดยทันที ณ ขณะนี้เป็นที่ประจักชัดว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารได้เกินกว่าขอบเขตของกฏหมาย นับตั้งแต่คณะทหารได้เข้ายึดอำนาจการปกครอง รัฐธรรมนูญก็มีสภาพเสมือนสิ้นสุดลง มีการกระทำมากมายที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ในมาตรฐานของอารยประเทศเช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการรวมกลุ่มแสดงความไม่เห็นด้วยโดยปราศจากอาวุธ การเรียกให้ผู้คนเข้ารายงานตนถึง 440 คนรวมถึง นักการเมือง นักศึกษา สื่อ และนักกิจกรรมโดยนำไปกักขังในค่ายทหารและยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อครอบครัวหรือทนายโดยไม่แจ้งว่าอยู่ที่ใดนั้น สหประชาชาติขอตั้งขอสังเกตว่าอาจเกิดการทรมานขึ้นก็เป็นได้ การปิดกั้นสื่อ หรือการให้พรรคการเมืองหมดสภาพ รวมไปถึงห้ามชุมนุมเกินกว่าห้าคนนั้นยอมรับไม่ได้ การเปิดพื้นที่สำหรับการถกด้วยเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สหประชาชาติ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยซึ่งได้ลงนามร่วมในภาคีของสหประชาชาติทำรายงานการกระทำทั้งหมดของคณะทหารตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2014 สหประชาชาติจะทำการพิจารณากรณีสถานการในประเทศไทย ณ ที่ประชุมใหญ่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สิ้นสุดแถลงการณ์ "
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14696&LangID=E

11 มิถุนายน 2557

ทีวีไทยถูกปิดหูปิดตาดูทีวีลาวภาคภาษาไทยสดทุกวันเวลา 14.00 น.

ทีวีไทยถูกปิดหูปิดตา ไปดูทีวีลาวภาคภาษาไทยดีกว่า ส.ส.สุนัยออกรายการTVสดๆทุกวัน14.00น.(เวลาประเทศไทย) ที่ www.laostown.com/lao-itv

02 มิถุนายน 2557

ผลงานนายกทักษิณ ชินวัตร กับชนชั้นล่าง

ผลงานนายกทักษิณ ชินวัตร กับชนชั้นล่าง คนทุกข์ คนยากคนจน คนชนบท คนต่างจังหวัด คนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

 

01 มิถุนายน 2557

ทหารออกไป เอาประชาธิปไตยคืนมา


ทหารออกไป เอาประชาธิปไตยคืนมา ระบบที่เราเลือกได้ ตรวจสอบได้ ไม่ปิดหูปิดตา อยู่ในกฎหมาย

คลังบทความของบล็อก