29 มิถุนายน 2552

โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก มิ.ย. 52


PCU พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 52 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ โรงพยาบาลพรเจริญ

26 มิถุนายน 2552

เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ ต.พรเจริญ ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน แนะนำเรื่องการกินยา การปฎิบัติตน ฯลฯ เมื่อ มิถุนายน 2552

ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย พา อสม.ในพื้นที่ ต.พรเจริญ ออกเยี่ยมบ้าน แนะนำเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อ มิถุนายน 2552

คัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ออกคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย เมื่อ มิถุยายน 2552

18 มิถุนายน 2552

ป้องกันโรคไข้เลือดออกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ แนะนำการป้องกันโรค พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงพาหะนำโรค กำจัดลูกน้ำโดยใส่ทรายอะเบต และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในบ้านและชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552

โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย พาคณะอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ไปร่วมงานโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ปี 2552 โดย อบจ.หนองคายและ CUP อ.พรเจริญ พร้อมจัดนิทรรศการเรื่องวัณโรค มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก และนำพาผู้ขายสินค้า OTOP ในชุมชนมาร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

11 มิถุนายน 2552

รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย รณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก รอบสุดท้ายประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 5,9,10 มิถุนายน 2552 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ของหญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปีในพื้นที่

ประกวดผู้สูงอายุ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย เป็นเจ้าภาพหลักจัดประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย วัยผู้สูงอายุ CUP อ.พรเจริญ โดยเขียนโครงการ,ประสานงานกับตำบลต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง จัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุอายุมากที่สุด หมอลำกลอนย้อนยุค การขับร้องสาระภัญญะ ดนตรีพื้นบ้าน และการจักสาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ หน้า PCU โรงพยาบาลพรเจริญ

04 มิถุนายน 2552

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เยี่ยมหลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านโครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เยี่ยมหลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่รับส่งต่อ ในพื้นที่ ต.พรเจริญ โดยจัดทีมออกปฏิบัติงาน ทีมละ 2 คน สัปดาห์ละ 3 วัน

02 มิถุนายน 2552

ควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา โดยการพ่นหมอกควันกำจัดยุงพาหะนำโรค กำจัดลูกน้ำโดยใส่ทรายอะเบต และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในบ้านและชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 หลังพบผู้ป่วยสงสัยโรคชิคุนกุนยา อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ต.พรเจริญ 2 คน เข้ารับการรักษาที่งานผู้ป่วยนอก จากการติดตามผูป่วย ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางรับเชื้อมาจากที่อื่น ปัจจุบันอาการหายเป็นปกติ

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2552


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย จัดประชุมประจำเดือนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างกระแสให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพอนามัย และสร้างแรงจูงใจให้ อสม.โดยจัดค่าตอบแทนให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ที่มาลงทะเบียนแสดงตน โดยให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เดือนละ 600 บาท
ให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่/ละแวก/คุ้มที่รับผิดชอบ โดย
จัดทำสมุดทำงานประจำตัว โดยให้มีข้อมูลหลังคาเรือนที่รับผิดชอบดังนี้
1.รายชื่อหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ
2.รายชื่อหญิงตั้งครรภ์
3.รายชื่อหญิงหลังคลอด
4.รายชื่อเด็กแรกเกิด ถึง ต่ำกว่า 6 ปี
5.รายชื่อผู้สูงอายุ
6.รายชื่อผู้พิการ
โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งประธาน อสม.หมู่บ้าน ทุกเดือน

คลังบทความของบล็อก