30 ตุลาคม 2556

ตรวจสอบการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบอึกครั้ง

เนื่องด้วยมีผู้ป่วยโรคคอตีบที่หมู่ 2 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ เมื่อ 11 ตุลาคม 2556 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญได้ประชุม อสม.ทุกหมู่บ้าน ขอความร่วมมือให้เก็บรวบรวมสมุดประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และนัดให้มารับการฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ ซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้ และจากพิษของเชื้อจะทำให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาทส่วนปลาย มีอัตราป่วยตาย อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง คือ ประมาณร้อยละ 10 ของคนที่ป่วย

27 ตุลาคม 2556

โครงการสำรวจข้อมูลประชากรปี 2557ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ บันทึก UPdate ข้อมูลบุคคล(แฟ้ม PERSON)ในโปรแกรม HOSXP เร่งดำเนินการและส่งออกข้อมูลให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพภายใน 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานปี 2557  

05 ตุลาคม 2556

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญมอบรางวัลให้บ้านแก้วสมบูรณ์หลังคาเรือนที่ไม่มีลูกน้ำ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนรับมอบ ในโครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีมาตรการดังนี้
1. เจ้าของหลังคาเรือนต้องทำสม่ำเสมอ ทุกวันศุกร์ตอนเช้า ในตอนบ่ายอสม.จะมาสำรวจประเมินลูกน้ำยุงลายทุกบ่ายวันศุกร์

คลังบทความของบล็อก