27 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 3,814 คน ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2,749 คน อัตราความครอบคลุมประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน ร้อยละ 72.08 
รายงานคัดกรองความเสี่ยงแยกรายหมู่บ้านปี55

คลังบทความของบล็อก