10 ธันวาคม 2556

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน


เราชาวรากหญ้าขอสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ให้ประชาธิปไตยไทยได้เดินหน้าต่อไป 1 คนมี 1 สิทธิ์คือ 1 เสียงเท่ากัน
รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้มาจากการยึดอำนาจประชาชนเมื่อปี 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญปี 2540 ไหนบอกว่าให้รับไปก่อนสามารถแก้ไขได้?

16 พฤศจิกายน 2556

พ.ร.บ. ไม่นิรโทษกรรมคนสั่งฆ่า

รวมเรื่องไม่เอา พ.ร.บ. นิรโทษกรรมล้างผิดคนสั่งฆ่าประชาชน

30 ตุลาคม 2556

ตรวจสอบการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบอึกครั้ง

เนื่องด้วยมีผู้ป่วยโรคคอตีบที่หมู่ 2 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ เมื่อ 11 ตุลาคม 2556 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญได้ประชุม อสม.ทุกหมู่บ้าน ขอความร่วมมือให้เก็บรวบรวมสมุดประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และนัดให้มารับการฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการตีบตันของทางเดินหายใจ จึงได้ชื่อว่าโรคคอตีบ ซึ่งอาจทำให้ถึงตายได้ และจากพิษของเชื้อจะทำให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ และเส้นประสาทส่วนปลาย มีอัตราป่วยตาย อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง คือ ประมาณร้อยละ 10 ของคนที่ป่วย

27 ตุลาคม 2556

โครงการสำรวจข้อมูลประชากรปี 2557ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ บันทึก UPdate ข้อมูลบุคคล(แฟ้ม PERSON)ในโปรแกรม HOSXP เร่งดำเนินการและส่งออกข้อมูลให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพภายใน 31 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานปี 2557  

05 ตุลาคม 2556

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญมอบรางวัลให้บ้านแก้วสมบูรณ์หลังคาเรือนที่ไม่มีลูกน้ำ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนรับมอบ ในโครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีมาตรการดังนี้
1. เจ้าของหลังคาเรือนต้องทำสม่ำเสมอ ทุกวันศุกร์ตอนเช้า ในตอนบ่ายอสม.จะมาสำรวจประเมินลูกน้ำยุงลายทุกบ่ายวันศุกร์

20 กันยายน 2556

เด็กบ้านแก้วสมบูรณ์ตำบลพรเจริญชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาการเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 56


ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จัดประกวดแม่และเด็กสุขภาพดี ส่งผู้ชนะเข้าประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผลการประกวด
1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาการเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 2556 ได้แก่ ด.ญ.วิกัญญา โยธนามิ 218 หมู่ 8 บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
2.รางวัลชนะเลิศการแข่งเดินเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 2556 ได้แก่ ด.ช.ไกรฤทธิ์ ทองมา 232 หมู่ 8 บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุดยอดคุณแม่จังหวัดบึงกาฬปี 2556

ส้มโอผลไม้เพื่อสุขภาพ

ส้มโอผลไม้เพื่อสุขภาพ เมื่อสิงหาคม 2556

16 กันยายน 2556

วันประมูลยางแผ่นสหกรณ์ศรีวิไลปี2556

วันประมูลยางแผ่นสหกรณ์ศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ปี2556
วันที่ 2 ตุลาคม 2556
วันที่ 16 ตุลาคม 2556
วันที่ 30 ตุลาคม 2556
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 11 ธันวาคม 2556
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
วันที่ 8 มกราคม 2557

12 กันยายน 2556

โครงการบ้านสวย น้ำใส ถนนปลอดภัย สรุปผลการประกวดหมู่บ้านตามโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลพรเจริญ ตามที่เทศบาลตำบลพรเจริญ ร่วมด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข จัดประกวดหมู่บ้านโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลพรเจริญปี 2556 ผลการประกวด มีดังนี้
        รางวัลที่ 1 บ้านแก้วสมบูรณ์
         รางวัลที่ 2 บ้านพรเจริญ
         รางวัลที่ 3 บ้านศรีอุดมและบ้านอุดมพร

ชมพู่ผลไม้เพื่อสุขภาพ

ชมพู่ผลไม้เพื่อสุขภาพ เมื่อมีนาคม 2556

16 สิงหาคม 2556

โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (well child clinic) คุณภาพ

คลินิกสุขภาพเด็กดี  well child clinic คุณภาพ เป็นการบริการที่จัดให้แก่เด็ก 0-5 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ พัฒนาการที่สมวัยและโภชนาการที่เหมาะสม เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้าน ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่แม่หรือครอบครัวที่จะต้องให้การดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณและสัดส่วนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การไปตรวจครรภ์ตามนัด

13 สิงหาคม 2556

ตารางคลินิกบริการเดือนสิงหาคม 2556

ตารางคลินิกบริการ ศูนย์สุขภาพชมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เดือนสิงหาคม 2556
วัน
เวลา 08.30-12.00 น.
จันทร์
ทุกวันจันทร์ คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ ตำบลพรเจริญ
อังคาร
ทุกวันอังคาร คลินิกวางแผนครอบครัว,ตรวจหลังคลอด ตำบลพรเจริญ
พุธ
พุธที่ 1 ของเดือน(7 สิงหาคม) คลินิกความดันโลหิตสูง ตำบลพรเจริญ ผู้ป่วยที่นัดไว้ 60 ราย
พุธที่ 2 ของเดือน(14 สิงหาคม) คลินิกสุขภาพเด็กดี ตำบลพรเจริญ ฉีดวัคซีนเด็ก 0-1 ปี ตรวจพัฒนาการ,โภชนาการ นัดไว้ 41 ราย
พุธที่ 3 ของเดือน(21 สิงหาคม) คลินิกสุขภาพเด็กดี ตำบลพรเจริญ ฉีดวัคซีนเด็ก 1 ปี ขึ้นไป ตรวจพัฒนาการ,โภชนาการ นัดไว้ 65 ราย
พุธที่ 4 ของเดือน(28 สิงหาคม) คลินิกโรคเบาหวาน ตำบลพรเจริญ ผู้ป่วยที่นัดไว้ 75 ราย
พฤหัสบดี
ทุกวันพฤหัสบดี คลินิกฝากครรภ์รายเก่า  นัดไว้ รวม 31 ราย
ศุกร์
ศุกร์ที่ 2 กับศุกร์ที่ 4 ของเดือน คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลพรเจริญ
วันที่ 9 สิงหาคม ผู้ป่วยที่นัดไว้ 15 ราย
วันที่ 23 สิงหาคม ผู้ป่วยที่นัดไว้ 9 ราย

25 มิถุนายน 2556

บริบทศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ

1.งานในคลินิก ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์(ANC) WELL CHILD CLINIC (คลินิกสุขภาพเด็กดี)  (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  พัฒนาการ โภชนาการ โรงเรียนพ่อแม่) คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  คลินิกวัณโรค
2. งานในชุมชน ได้แก่ งานทุกงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชน

20 พฤษภาคม 2556

หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านแก้วสมบูรณ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทาง มาตรการ และหาแหล่งงบประมาณเพื่อดำเนินการให้บ้านแก้วสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลาย

07 พฤษภาคม 2556

งานบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 87 ปี หลวงปู่อุดม ญาณรโต

หลวงปู่อุดม ญาณรโต มอบเงินกองทุนเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเซกา จำนวน 550,000 บาท โรงพยาบาลพรเจริญ จำนวน 250,000 บาท โรงพยาบาลคำตากล้า จำนวน 200.000 บาท และมอบเงินกองทุนเพื่อการศึกษาเด็กเรียนเก่งและดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 20 ทุน ในงานบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 87 ปี หลวงปู่อุดม ญาณรโต ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม บ้านหนองผักแว่น-หนองทุ่ม ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันที่ 4-5 พฤษภาคม  2556เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)
 


06 พฤษภาคม 2556

ทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สีทา บ้านงัวบา

ร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สีทา บ้านงัวบา
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556


05 พฤษภาคม 2556

งานบุญบำพ็ญกุศลกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญร่วมงานบุญบำพ็ญกุศลกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อมีนาคม 2556

29 เมษายน 2556

well child clinic คุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดี well child clinic คุณภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เป็นการบริการที่จัดให้แก่เด็ก 0-5 ปี ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยข้อเสนอแนะของคณะทำงานวิชาการโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เกณฑ์ well child clinic คุณภาพ มี 10 กิจกรรมหลักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ
           1.มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด
           2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ
           3. ประเมินความเสี่ยงของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, Thal, ดาวน์ซินโดรม, โรคหัวใจ
           การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
           4. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูลูก
           5. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย 55 พร้อมแนะนำ สอนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ
          6. เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัดประเมินซ้ำภายใน 1 เดือน หากภายใน  3 เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า  ให้ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยกุมารแพทย์/จิตแพทย์
          7.  มีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ เช่นตรวจตา หู
          8.  มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ เช่น การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด
          9.  ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้ 30 นาที
         10 .ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตรพร้อมบันทึก        

24 เมษายน 2556

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 23 พฤษภาคม 2556

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบว่ามีผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กวัยเรียน พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงฤดูฝน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนดำเนินการ ดังนี้   
1. ปิดภาชนะที่ใช้เก็บน้ำให้สนิทไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่  
2. ภาชนะที่ปิดไม่ได้ควรเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน   
3. ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด 
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
5. ปฏิบัติให้เป็นประจำ
สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี2556 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ แยกรายตำบล 
ตำบล
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 ณ 23พ.ค.56
ประชากร ณ มี.ค.56
อัตราป่วย/แสน
ลำดับ
ศรีชมภู
5
0
19
4
4,514
               88.61
5
ดอนหญ้านาง
5
1
6
6
4,543
             132.07
1
พรเจริญ
20
0
19
9
10,967
               86.06
6
หนองหัวช้าง
2
0
5
7
7,275
               121.65
4
วังชมภู
11
0
5
5
4,110
               48.66
2
ป่าแฝก
5
2
8
2
5,182
               38.60
7
ศรีสำราญ
4
1
8
5
4,257
               117.45
3
รวม
52
4
70
38
40,848
93.03


สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี2556  ตำบลพรเจริญ แยกรายหมู่บ้าน

หมู่บ้าน
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 ณ 23พ.ค.56
ประชากร ณ มี.ค.56
โคกอุดม
2
0
1
1
1,343
สามแยก
0
0
1
2
1,586
ศรีอุดม
4
0
2
2
1,084
สมสะอาด
5
0
1
2
1,282
เอือด
0
0
9
0
410
เอราวัณ
0
0
0
0
423
น้อยเศรษฐี
0
0
4
0
596
แก้วสมบูรณ์
7
0
1
1
1,230
อุดมพร
1
0
0
0
748
พรเจริญ
1
0
0
0
430
อุดมสุข
0
0
0
1
535
รวม
20
0
19
9
10,967


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโคกอุดม ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านโคกอุดม


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสามแยก ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านสามแยก


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสมสะอาด ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านสมสะอาด


คลังบทความของบล็อก