22 พฤษภาคม 2555

เชิญ อสม. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอบรม อสม. เชี่ยวชาญ

PCU ต.พรเจริญ เชิญ อสม. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพรเจริญ 1)สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายวิชัย นาทันดอน ,นายบุญหัน ยุบุญชู ,นายสุขุมวิทย์ วงศ์อามาตย์ 2)สาขาเอดส์ในชุมชน นางชิณกร ปาปะเถ , นางนิอร พรมสมบัติ 3)สาขาสุขภาพจิตในชุมชน นายบัวไล โปะปะนม ,นางหนูจันทร์ จุลนาง 4)สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายขุนไทย จันทร์ดี, นายทราย โคตะมี 5)สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางหอมหวล อันภักดี ,นางเกษร สุวรรณบุตร,นางสมปอง พาพิจิตร 6)สาขาการบริการใน ศสมช. นางเกษร บุตรสาระ, นางประยงค์ ศรีภูธร 7)สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว นางรมย์ มัยโพธิ์ ,นางวาสนา ฤทธิ์ภู , นางบุญยงค์ ยาสาสัน 8)สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค นางราตรี ลพพันธุ์ทอง ,นางรุ่งนภา ไชยบุปผา, นายสุรพล มะโนเกลือ 9)สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางสุนีย์ พิเนตร,นางถนอม ยาพันธ์ 10)สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางรัศมี จำปางาม ,นางเกศ ชานันโท,นางมะยุรี บริกูล

คลังบทความของบล็อก