12 ตุลาคม 2559

เงาะโรงเรียนหลงฤดูที่พรเจริญ

10 ตุลาคม 2559 เงาะโรงเรียนหลงฤดูสุก...ความงามและความอร่อยของธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่สวนสุขภาพร้านแม่ลูก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
11 ตุลาคม 2559

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ(ตัวอย่างหน้า 1)


โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ(เวชปฏิบัติครอบครัว) 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ  ปีงบประมาณ 2550

หลักการและเหตุผล

                หัวใจของการบริการปฐมภูมิอยู่ที่การบริการอย่างละเอียดอ่อนและใส่ใจในความเป็นคน  การดูแลแบบองค์รวมทำให้เข้าใจถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของความเจ็บไข้หรือความทุกข์ยากของคนในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นถ้าต้องการสุขภาพดี ควรเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเละร่วมสร้างสังคมที่เอื้ออาทร การเยี่ยมบ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้มองเห็นความเป็นครอบครัวและวิถีชีวิตของคนในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนในมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เกิดความเข้าใจผู้อื่นทำให้สามารถช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ  สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งตนเองได้ต่อไป

 วัตถุประสงค์

                1. เพื่อออกติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อหลังกลับจากโรงพยาบาล

                2. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องดำเนินชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

                3. เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง

                4. เพื่อระดมความคิด  ข้อเสนอแนะและมีการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ป่วย  ญาติ  ทีม  สุขภาพและชุมชน

                5. เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายของชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาพแนวใหม่โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

      6. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

05 ตุลาคม 2559

10 อันดับโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยากันยายน 255910 อันดับโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 (ผู้ป่วยอำเภอพรเจริญ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพรเจริญ)
โรค/เดือน
ม.ค.
ป่วย
ก.พ.
ป่วย
มี.ค.
ป่วย
เม.ย.
ป่วย
พ.ค.
ป่วย
มิ.ย.
ป่วย
ก.ค
ป่วย
ส.ค
ป่วย
ก.ย.
ป่วย
รวม
อัตราป่วย/แสน
อุจจาระร่วง
129
53
122
95
94
111
104
68
39
815
1,924.71
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
18
11
26
5
7
45
231
158
227
728
1,719.25
ไข้เลือดออก
9
4
4
5
32
60
68
37
21
240
566.79
ปอดบวม
7
6
12
1
0
0
4
19
23
72
170.04
อาหารเป็นพิษ
1
2
2
4
1
5
5
6
9
35
82.66
อีสุกอีใส
13
7
2
2
0
3
1
0
1
29
68.49
มือ ปาก เท้า เปื่อย
2
1
2
1
1
7
10
0
0
24
56.68
ตาแดง
2
1
0
1
0
0
4
3
10
21
40.59
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
0
0
0
0
0
0
5
5
5
15
30.70
Melioidosis
0
0
0
0
0
0
2
2
0
4
9.45

คลังบทความของบล็อก