27 ธันวาคม 2551

รณรงค์โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ธ.ค. 51


เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพรเจริญ โดยหน่วยปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นแกนนำ จัดรณรงค์โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยเน้นกลุมนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพในชุมชน
ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน
จากการสำรวจของประเทศต่างๆ พบว่าภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินพบได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดทวีปใด และพบว่าเป็นภาวะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง
สำหรับประเทศไทย ภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในกลุ่มผู้ใหญ่ จากข้อมูลของกองโภชนาการปี 2538 พบว่าในช่วงอายุ 30-50 ปี ความอ้วนที่พบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะสูงกว่ากลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพระดับบริหาร แต่ช่วงอายุ 51 –61 ปี จะไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มเด็ก จากการสำรวจในปี 2544 พบว่าเด็กไทยร้อยละ 8.2 มีภาวะอ้วน เด็กในเขตเมือง อ้วนสูงเป็น 1.8 เท่าของเด็กในชนบท ถ้าไม่เร่งลดการเกิดภาวะอ้วนเสียตอนนี้จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งโรคเบาหวาน
โรคอ้วน คือ อะไร
โรคอ้วน คือ ภาวะที่มีไขมันสะสมในเนื้อเยื่อไขมันมากกว่าปกติจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่น้ำหนักเกิน หมายถึง ภาวะที่มีน้ำหนักสูงกว่ามาตรฐาน เนื่องจากมีไขมันมาก
เบาหวานและความอ้วน
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 80% และมากกว่า 90% ของคนที่เป็นเบาหวานทุกกรณี ถ้าไม่เกิดจากากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานก็เกิดจากความอ้วน ยิ่งน้ำหนักเพิ่มมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะลายเป็นโรคเบาหวานก็เพิ่มมากขึ้น ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนจึงเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องระวัง
หนีห่างความอ้วน…ลดความเสี่ยงเบาหวาน
กลุ่มเด็ก
=หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารขยะ เช่นไก่ทอด เนื้อติดมัน แฮมเบอร์เกอร์ นม เนย เค้ก ไอศกรีม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม โดยพยายามเปลี่ยนให้กินผลไม้แทน พ่อแม่ไม่ควรซื้อของกินเล่นเข้าบ้านไว้ล่อใจเด็ก
= ลดการดูทีวี หรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ติดกันนานกิน 2 ชั่วโมง ให้ชวนเด็กทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ช่วยทำงานบ้าน วิ่งเล่นหรือเดินออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาอย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน เพื่อให้ใช้พลังงานมากกว่าที่เด็กกินเข้าไป ก็จะทำให้น้ำหนักลดลงได้
กลุ่มคนทั่วไป
=เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น เช่น เดิน ขี่จักรยานแทนการนั่งรถ เดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ หรือบันไดเลื่อน ทำงานบ้านเองแทนการใช้เครื่องอำนวยความสะดวก ฯลฯ
=ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ำ แอโรบิก ฯลฯ ทุกวัน วันละ 30 นาที
=ประเมินความสมส่วนของร่างกาย โดยการใช้ดัชนีมวลกายหรือวัดรอบเอวอยู่เสมอ
=กินอาหารให้สมดุล เพิ่มอาหารจำพวกปลา ถั่ว ธัญพืช ผัก ผลไม้ให้มากขึ้น

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

ประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ธ.ค.51


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประกวดและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2552 ซึ่งผลการประกวด พบว่าคุณชินกร ปรประเถ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลพรเจริญ ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเอดส์ในชุมชน

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

23 ธันวาคม 2551

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ พ.ย. 51


ความเป็นมาและความสำคัญ
จากความสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของโรคที่สามารถป้องกันได้ อันดับแรกของสตรีไทย และ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมะเร็งปากมดลูก มักไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ เมื่อมีอาการผิดปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ โรคลุกลามไปมากแล้ว ต้องใช้เวลาในการรักษานาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง และผลการรักษาบางส่วน ไม่ได้ผลดี ก่อให้เกิดความเครียดของผู้ป่วย และครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัวเป็นอย่างมาก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะ เริ่มแรกด้วยวิธี VIA ( Visual Inspect / Using Acetic Acid ) โดยการใช้กรดน้ำส้ม เจือ , ป้าย เพื่อตรวจดู ความผิดปกติของปากมดลูก สามารถทราบผลภายใน 1 นาที ซึ่งหากพบผลผิดปกติ สามารถรักษาด้วยการจี้เย็น ( Cryotherapy ) ได้ทันที ซึ่งทั้งการตรวจและการรักษา ด้วยวิธีนี้ สามารถทำได้ทั้งที่ โรงพยาบาล และ สถานีอนามัย สะดวก รวดเร็ว การรักษาได้ผลดีถึง 95% และเสียค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการน้อย เมื่อเปรียบเทียบ กับ วิธี PAP Smear และการรักษา เมื่อเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว
จากข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ พบว่าสตรี วัยเจริญพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมาย ยังมีอัตรา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระดับต่ำ บางรายที่ตรวจพบเซลล์ผิดปกติ ไม่มาตรวจตามนัด หรือขาดการรักษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สตรี กลุ่มเป้าหมาย จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อหาความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และให้การรักษาด้วยวิธีจี้เย็น หรือส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลลดอัตราป่วย และอัตราตาย ด้วยมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธ์ต่อไป
ที่มา:โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ โดยคุณณภัทร จันทสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

22 ธันวาคม 2551

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ต.ค.51

ความเป็นมาและความสำคัญ
หัวใจของการบริการปฐมภูมิอยู่ที่การบริการอย่างละเอียดอ่อนและใส่ใจในความเป็นคน การดูแลแบบองค์รวมทำให้เข้าใจถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของความเจ็บไข้หรือความทุกข์ยากของคนในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นถ้าต้องการสุขภาพดี ควรเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเละร่วมสร้างสังคมที่เอื้ออาทร การเยี่ยมบ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้มองเห็นความเป็นครอบครัวและวิถีชีวิตของคนในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนในมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เกิดความเข้าใจผู้อื่นทำให้สามารถช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งตนเองได้ต่อไป

โครงการพัฒนาระบบบริการและการป้องกันโรคเอดส์ เวทีประชาคมเอดส์ ต.ค. 51


หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลิปข่าว วิธีตรวจแบงก์ปลอม ที่กำลังระบาดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2552หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

17 ธันวาคม 2551

4 ต้อง 7 ไม่ สู่การสร้างสุขภาพพอเพียง

นโยบายเน้นหนัก นพ.สสจ.หนองคาย 4 ต้อง 7 ไม่

4 ต้อง
......ออกกำลังกายเป็นนิจ
...ทำจิตแจ่มใส
... กินอาหารปลอดภัย....
.......อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี..

7 ไม่

ไม่อ้วน....
ไม่กินหวาน........
ไม่กินมัน...........
ไม่กินเค็ม......
ไม่สูบบุหรี่.....
ไม่ดื่มสุรา.....
ไม่เครียด.........

คลังบทความของบล็อก