16 สิงหาคม 2556

โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (well child clinic) คุณภาพ

คลินิกสุขภาพเด็กดี  well child clinic คุณภาพ เป็นการบริการที่จัดให้แก่เด็ก 0-5 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ พัฒนาการที่สมวัยและโภชนาการที่เหมาะสม เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้าน ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่แม่หรือครอบครัวที่จะต้องให้การดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณและสัดส่วนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การไปตรวจครรภ์ตามนัด

13 สิงหาคม 2556

ตารางคลินิกบริการเดือนสิงหาคม 2556

ตารางคลินิกบริการ ศูนย์สุขภาพชมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เดือนสิงหาคม 2556
วัน
เวลา 08.30-12.00 น.
จันทร์
ทุกวันจันทร์ คลินิกฝากครรภ์รายใหม่ ตำบลพรเจริญ
อังคาร
ทุกวันอังคาร คลินิกวางแผนครอบครัว,ตรวจหลังคลอด ตำบลพรเจริญ
พุธ
พุธที่ 1 ของเดือน(7 สิงหาคม) คลินิกความดันโลหิตสูง ตำบลพรเจริญ ผู้ป่วยที่นัดไว้ 60 ราย
พุธที่ 2 ของเดือน(14 สิงหาคม) คลินิกสุขภาพเด็กดี ตำบลพรเจริญ ฉีดวัคซีนเด็ก 0-1 ปี ตรวจพัฒนาการ,โภชนาการ นัดไว้ 41 ราย
พุธที่ 3 ของเดือน(21 สิงหาคม) คลินิกสุขภาพเด็กดี ตำบลพรเจริญ ฉีดวัคซีนเด็ก 1 ปี ขึ้นไป ตรวจพัฒนาการ,โภชนาการ นัดไว้ 65 ราย
พุธที่ 4 ของเดือน(28 สิงหาคม) คลินิกโรคเบาหวาน ตำบลพรเจริญ ผู้ป่วยที่นัดไว้ 75 ราย
พฤหัสบดี
ทุกวันพฤหัสบดี คลินิกฝากครรภ์รายเก่า  นัดไว้ รวม 31 ราย
ศุกร์
ศุกร์ที่ 2 กับศุกร์ที่ 4 ของเดือน คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลพรเจริญ
วันที่ 9 สิงหาคม ผู้ป่วยที่นัดไว้ 15 ราย
วันที่ 23 สิงหาคม ผู้ป่วยที่นัดไว้ 9 ราย

คลังบทความของบล็อก