29 กันยายน 2551

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(2)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(2)

25 กันยายน 2551 PCU พรเจริญร่วมกับอาสาสมััครสาธารณสุข จัดส่วนหย่อมหน้า PCU,ศาลาสำหรับพักผ่อน จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เือื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากร ผู้ป่วยและญาติ ตามเป้าหมายหรือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ที่เรากำลังมุ่งไป มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การนำและการบริหาร
2. การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
4. การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
5. การส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ
6. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
7. ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ

16 กันยายน 2551

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

15 กันยายน 2551 วันเปิดโครงการเต้นแอโรบิค และโครงการแข่งขันลดน้ำหนัก Slimming Contest CUP พรเจริญ
ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากโรคติดเชื้อไปสู่โรคไม่ติดเชื้อหรือโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เป็นต้น เนื่องจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ได้แก่ การขาดการออกกำลังกาย บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ เร่งรีบ ขาดความสนใจในสิ่งแวดล้อม
การออกแรงหรือการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นบุคคลในกลุ่มวัยใดเป็นพฤติกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเกือบสองเท่า เพราะการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง ลดความดันโลหิตและช่วยผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและ กระดูก ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกสุขสบายและช่วยทำให้นอนหลับได้ดี
โรงพยาบาลพรเจริญ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และประชาชน ในหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30-17.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าตึกผู้ป่วยใน

สรุปผลการออกคัดกรองเบาหวาน-ความดัน กันยายน 2551ภาพกิจกรรมและสรุปผลการออกคัดกรองเบาหวาน-ความดัน PCU พรเจริญ กันยายน 2551

ออกคัดกรองเบาหวาน-ความดัน รอบที่ี 2/2551 ...ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลพรเจริญ เริ่มดำนาเสร็จ อยู่ในช่วงรอการเก็บเกี่ยว PCU โรงพยาบาลพรเจริญ จึงมีแผนออกคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง วันที่ 4-11 กันยายน 2551
โดยร่วมกับ อสม. ตรวจคัดกรองความดันโลหิต 11 หมู่บ้าน จำนวน 469 ราย พบว่า ความดันโลหิตปกติ 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.93 ความดันโลหิตเสี่ยง 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.11 ความดันโลหิตสูง(มากกว่า 140/90 มม.ปรอท)107 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.96
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 469 ราย พบว่า น้ำตาลปกติ 444 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.67 น้ำตาลสูง(มากกว่า 126 มก./ดล.) 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.33

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

13 กันยายน 2551

ความเป็นมาและความสำคัญของโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้ โดยต้องดูแลตนเองด้วยการมีพฤติกรรม การบริโภคที่ถูกต้อง ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และควบคุมความเครียด นอกจากนี้ประชาชนยังต้องป้องกันตนเองด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งถือเป็นวิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดโรคและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต การรณรงค์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เป็นกลวิธีที่สำคัญในการสร้างกระแสการรับรู้ ให้มีการตื่นตัว เห็นความสำคัญ และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการรณรงค์จากเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ร่วมดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหากลุ่มเสี่ยง คัดกรองผู้ป่วยในชุมชน และขยายผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนได้มีข้อมูลสุขภาพที่จำเป็น และสอดคล้องกับปัญหาการเกิดโรคในชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU)/ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งต่อ ดูแลต่อเนื่อง เสริมสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้อง ป้องกันภัยเงียบ ในประชากรกลุ่มวัยทำงาน อายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชน มีความตื่นตัว และขยายผลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลินิคบริการ PCU พรเจริญ

คลินิคบริการ

จันทร์ เช้า (08.30-12.00 น.)คลินิกฝากครรภ์รายใหม่
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
อังคาร เช้า (08.30-12.00 น.)คลินิกตรวจหลังคลอด ,คลินิกวางแผนครอบครัว
คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก(บางวัน)
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
พุธ เช้า (08.30-12.00 น.)พุธที่ 1 กับพุธที่ 3 ของเดือนคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก,สุขภาพเด็กดี
พุธที่ 4 ของเดือน คลินิกเบาหวาน
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
พฤหัสบดี เช้า (08.30-12.00 น.)คลินิกฝากครรภ์รายเก่า
บ่าย (13.00-16.30 น.)ตรวจอุลตร้าซาวด์สัปดาห์ที่ 2,4
ศุกร์ เช้า (08.30-12.00 น.)ศุกร์ที่ 2 กับศุกร์ที่ 4 ของเดือน คลินิกวัณโรค
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
*ออกบัตรประกันสุขภาพของตำบลพรเจริญทุกวัน

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

พันธกิจ อุดมการณ์ นโยบาย PCU พรเจริญ

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพชุมชนทุกมิติแบบองค์รวมผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค คัดกรอง ส่งต่อ และดูแลต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลพรเจริญ สนับสนุนงานสุขภาพของโรงพยาบาลพรเจริญ

อุดมการณ์

...ทำงานเป็นทีมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
...มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
...รักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นโยบายของกลุ่มงาน

ปฏิบัติและสนองตอบนโยบายของโรงพยาบาล
มุ่งมั่นพัฒนา สุขภาพอนามัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชน
มุ่งสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพ
มุ่งงานสร้างภาพ งานคุณภาพ ส่งเสริมคนเก่งและดี

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลังบทความของบล็อก