30 กันยายน 2555

อบรม อสม.ทูตไอโอดีน

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญจัดอบรม อสม.ทูตไอโอดีน ทุกหมู่บ้าน ใน ต.พรเจริญ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี 2555 เพื่อให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีน และวิธีป้องกันการขาดสารไอโอดีน มีการจัดตั้งกองทุนไอโอดีนทุกหมู่บ้าน ปัญหาการขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขด้านโภชนาการที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย เพื่อให้เด็กมีสติปัญญาดี ควรให้เด็กได้บริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนอย่างเพียงพอตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 3 ปี

คลังบทความของบล็อก