25 มิถุนายน 2556

บริบทศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ

1.งานในคลินิก ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์(ANC) WELL CHILD CLINIC (คลินิกสุขภาพเด็กดี)  (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  พัฒนาการ โภชนาการ โรงเรียนพ่อแม่) คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  คลินิกวัณโรค
2. งานในชุมชน ได้แก่ งานทุกงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชน

คลังบทความของบล็อก