27 มกราคม 2552

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งปากมดลูก
โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ รณรงค์ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ เมื่อวันอังคารที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ของหญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปีในพื้นที่
ความเป็นมาและความสำคัญ
ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้

หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพรเจริญ

23 มกราคม 2552

โรคมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูก

ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้
โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ จะรณรงค์ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ในวัน อังคารที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 – 15.00 น. เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูก ขอเชิญหญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปีมารับบริการตรวจ ตามวัน เวลา ดังกล่าว

หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลพรเจริญ

19 มกราคม 2552

เทศกาลตรุษจีน... ระวัง! โรคไข้หวัดนก


วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก
ผู้ที่ต้องชำแหละ เป็ด ไก่ เพื่อปรุงประกอบอาหาร ต้องแยกเขียงและมีดในการประกอบอาหารดิบและอาหารสุก ให้ใช้คนละเขียง หรือหากใช้เขียงเดียวกันควรขูดเขียงล้างให้สะอาดก่อนจะใช้เขียงทุกครั้ง และไม่ควรวางอาหารดิบและอาหารสุกไว้ในจานหรือภาชนะเดียวกัน ภาชนะอุปกรณ์ และ พื้นผิวบริเวณที่สัมผัสกับเนื้อไก่ดิบ เนื้อเป็ดดิบ ต้องนำมาล้างให้สะอาดและควรล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ในการปรุงอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ไก่หรือไข่ ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง ควรใช้อุณหภูมิในการปรุงให้ถึง 70 องศาเซลเซียส เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อไข้หวัดนกตาย
สำหรับ ผู้ที่ต้อง ขน ย้าย สัตว์ปีก จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง อาทิ ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และควรล้างมือบ่อยๆ หากปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายด้วยสบู่ให้สะอาด ส่วนเสื้อผ้าชุดเดิมและเครื่องป้องกันร่างกาย ควรนำไปซักหรือล้างให้สะอาด และผึ่งกลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ครั้งต่อไป หากปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ก็จะปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกได้อย่างแน่นอน

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

17 มกราคม 2552

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา อสม.เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นในการปฏิบัติงานในชุมชน ในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข คือ แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี ประกอบด้วย
1. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. สาขาเอดส์ในชุมชน
3. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
4. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
5. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
6. สาขาการบริการใน ศสมช.
7. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
8. สาขาคุ้มครองผู้บริโภค
9. สาขาแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
10. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
11. สาขาอนามัยแม่และเด็ก
CUP อำเภอพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ซึ่ง อสม.ในพื้นที่ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาเอดส์ในชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข และเข้ารับการประกวดในระดับต่างๆ ต่อไป

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

15 มกราคม 2552

โครงการวิทยุเพื่อสุขภาพชุมชน สถานีสุขภาพพรเจริญความเป็นมาและความสำคัญ
ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพ เป็นปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนไทย อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงทำให้ปัญหาด้านสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องให้ความสนใจ และเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้เข้าใจถึง ปัญหาต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยแก่ตัวเรา และเมื่อเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้แล้วนั้น เราเองก็สามารถดูแล และป้องกันตัวเองได้ ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และนำความรู้ไปช่วยสร้างสุขภาพให้แก่คนอื่นๆ และชุมชนได้อีกด้วย โรงพยาบาลพรเจริญ มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา การสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพได้ การจัดโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น โรงพยาบาลพรเจริญ โดยศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพทางวิทยุชุมชน เพื่อ เป็นศูนย์รวมความรู้สุขภาพขึ้นภายใต้หลักการกระบวนการสร้างการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน เป็นสื่อสาธารณชนที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

ติดตามรับฟัง รายการวิทยุชุมชน สถานีสุขภาพชุมชนพรเจริญ
ทุกวันจันทร์เวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 101 FM
และทุกวันพุธเวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 106 FM
โดยดีเจวัยใสจากโรงพยาบาลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

14 มกราคม 2552

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552


โรงพยาบาลพรเจริญโดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลพรเจริญ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในตำบลพรเจริญ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โดยมีนายอำเภอพรเจริญเป็นประธานเปิดงาน ได้รับงบอุดหนุนการจัดงานจากเทศบาลตำบลพรเจริญ กิจกรรมที่ร่วมจัดได้แก่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ตอบปัญหาสุขภาพ ร่วมเล่นเกมส์ แจกรางวัล ของที่ระลึก ฯลฯ คำขวัญวันเด็กปี 2552 "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันสามัคคี"

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

งานปีใหม่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพรเจริญ


Full moon night party,Happy new year 2009.เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพรเจริญจัดงานปีใหม่ เพื่อขวัญ กำลังใจ และความรักสามัคคีของบุคคลากร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

13 มกราคม 2552

อบรมพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญระดับจังหวัด
หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นพี่เลี้ยงนำอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งได้รับรางวัลเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2552 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย เตรียมเข้ารับการประกวดระดับเขต

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

10 มกราคม 2552

มงคลชีวิต38ประการมงคลชีวิต38ประการ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งโลกนี้ และในวัฏฏสงสารอันยาวไกล

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

บารมี 10 ทัศ The Ten PerfectionsThe Ten Perfections บารมีทั้งหลาย ส่งผลให้ไปนิพพาน บารมีเหล่านั้น มีมากหลายประการ พระพุทธเจ้า ท่านสอนให้เราทำดี ทรงแนะวิธี สร้างบารมีทั้งสิบ ข้อหนึ่ง คือ ทาน หมั่นทำให้เป็นอาจิณ ข้อสอง คือ ศีล ศีลดุจเกราะป้องกัน ข้อสาม เนกขัมมะ ประพฤติพรหมจรรย์ ข้อสี่ นั่งธรรมะทุกวัน ปัญญาบารมี ข้อห้า คือ วิริยะ แปลว่าขยันทำดี ข้อหก เจอทุกข์อย่าหนี อดทนสร้างขันติธรรม ข้อเจ็ด และข้อแปด คู่แฝดช่วยชี้ช่วยนำ สัจจะอธิษฐานย้ำ นำใจให้เที่ยงตรง ข้อเก้า ช่วยสร้างมิตร ด้วยจิตที่คิดเมตตา แล้วจะได้มา เมตตาบารมี ข้อสิบ อุเบกขา แปลว่าวางเฉยคงที่ แม้ทุกข์หรืออาจสุขี ไม่ขอยินดีสิ่งใด

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน(โรคอ้วน มัจจุราชมืด?)หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

โครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ ม.ค.52

ความเป็นมาและความสำคัญ

ผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านในชุมชน ถ้าผู้นำชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย จะทำให้มีศักยภาพ ในการพัฒนาชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
การตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทราบภาวะสุขภาพ เพื่อนำไปสู่ การป้องกันความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น และ ให้การรักษาเมื่อพบความเจ็บป่วยอย่างทันท่วงที
โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นแกนหลักได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ ปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้นำชุมชนในอำเภอพรเจริญ มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้น
เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงพยาบาลและผู้นำชุมชนในเขตอำเภอพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ
ข่าวไทย ท่องเที่ยว สุขภาพ
วีดีโอ เพลง หนัง MV
การ์ตูน
ตลก ขำขำ

คลังบทความของบล็อก