02 พฤศจิกายน 2559

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตุลาคม 2559                       สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
                              อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพรเจริญ
                        ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2559  ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2559

พื้นที่
ประชากร
ป่วย
อัตราป่วยต่อแสน
ตาย
อัตราตาย
อัตราป่วยตาย
ศรีชมภู
4,540
9
198.24
0
0.00
0.00
ดอนหญ้านาง
4,666
42
900.13
0
0.00
0.00
พรเจริญ
12,136
38
313.12
0
0.00
0.00
หนองหัวช้าง
7,304
20
273.82
0
0.00
0.00
วังชมภู
4,159
9
216.40
0
0.00
0.00
ป่าแฝก
5,231
117
2,236.67
0
0.00
0.00
ศรีสำราญ
4,308
14
324.98
0
0.00
0.00
รวม
42,344
249
588.04
0
0.00
0.00

          สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 พบผู้ป่วยทั้งหมด 249 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 588.04 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
          หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 4 ต.ป่าแฝก 32 ราย,บ้านศรีมงคล หมู่ที่  ต.ป่าแฝก 28 ราย,บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ 1 ต.ป่าแฝก 22 ราย,บ้านศรีเจริญ หมู่ 7 ต.ป่าแฝก 19 ราย,บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 1 ต.ดอนหญ้านาง 14 ราย
          กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14  ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  79 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  15 -  24  ปี ,   5 - 9  ปี,25 - 34  ปี,35 - 44 ปี, 45 - 54  ปี, 55 -  64 ปี,0 - 4  ปี และ 65  ปี ขึ้นไป  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  51,44,22,16,15, 11, 8  และ 3  ราย ตามลำดับ
          อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ นปค.  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  135  ราย  รองลงมาคือ   อาชีพเกษตร,   อาชีพนักเรียน,   อาชีพรับจ้าง,   อาชีพราชการ, จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  55,44,13,2 ราย ตามลำดับ 
          พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน กรกฎาคมจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 68 ราย จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( ตุลาคม ) เท่ากับ 9 ราย(ต. ศรีสำราญ 4 ราย, ต.ดอนหญ้านาง 2 ราย, ต.หนองหัวช้าง 1 ราย, ต.วังชมภู 1 ราย, ต.พรเจริญ 1 ราย.)  ส่วนเดือนที่แล้ว (กันยายน ) เท่ากับ 21 ราย   โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  9 ราย กุมภาพันธ์  4 ราย มีนาคม  4 ราย เมษายน  5 ราย พฤษภาคม  32 ราย มิถุนายน  60 ราย กรกฏาคม  68 ราย สิงหาคม  37 ราย กันยายน  21 ราย ตุลาคม  9 ราย
แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ดำเนินการตามมาตรการ 3 ก. ได้แก่
1.       เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ได้แก่ ภาชนะที่ขังน้ำทุกชนิด
2.       เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก  คือ ดูแลภายในบ้าน รอบๆให้ถูกสุขลักษณะ
3.       เก็บปิดน้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ คือปิดฝาโอ่งน้ำกินน้ำใช้ให้สะอาด ปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลาย

คลังบทความของบล็อก