30 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี55

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 475 คน อัตราความครอบคลุมของสตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 18.88 (เป้าหมายปี 2555 ร้อยละ 20) คิดเฉพาะคนใหม่ที่ยังไม่เคยตรวจในรอบ 5 ปี

28 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนและการเจริญเติบโต


สรุปผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-6 หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 กลุ่มเป้าหมาย 1,325 คน ได้รับการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโต 1,215 คน อัตราความครอบคลุมของนักเรียน ป. 1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโต ร้อยละ 91.69

27 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


สรุปผลการดำเนินงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 3,814 คน ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2,749 คน อัตราความครอบคลุมประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามมาตรฐาน ร้อยละ 72.08 
รายงานคัดกรองความเสี่ยงแยกรายหมู่บ้านปี55

12 สิงหาคม 2555

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ นักเรียน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่วัดในเทศกาลวันเข้าพรรษา โรคไวรัสตับอักเสบ เอ เกิดจาก Hepatitis A virus(HAV) เข้าทางปาก->เลือด->ตับ->น้ำดี->ลำไส้->อุจจาระ ปนเปื้อน น้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหาร การป้องกัน รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน กินอาหารสุกเสมอ ดื่มแต่น้ำสะอาดไว้ใจได้ และระมัดระวังการกินน้ำแข็ง

09 สิงหาคม 2555

อบรม อสม. โรคไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ อบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพรเจริญ เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

คลังบทความของบล็อก