29 พฤษภาคม 2555

โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

PCUตำบลพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หญิงที่มีอายุ 30 60  ปี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00น. 12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 72 คน
ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะ เริ่มแรก

การทำใบขับขี่รถยนต์,จักรยานยนต์ที่จังหวัดบึงกาฬ

Update ตุลาคม 2559 เตือนเรื่องการไปทำใบขับขี่รถยนต์,รถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ วันแรกจะเป็นการยื่นเรื่องไว้ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง วันแรกจะมาช้าหรือเร็วก็ไม่ได้อบรมเนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้มาอบรมวันหลัง วันที่ 2 จะเป็นการอบรมและสอบในห้อง วันที่ 3 สอบภาคสนาม

27 พฤษภาคม 2555

PCUพรเจริญเชิญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรอบสุดท้ายปี 2555

PCUตำบลพรเจริญ เชิญหญิงที่มีอายุ 30 60  ปี  ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้านที่ยังไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกในปี2553 , 2554 และปี2555  รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมรับฟังความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00น. 12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ครั้งนี้เป็นการตรวจรอบสุดท้ายของปี 2555

22 พฤษภาคม 2555

เชิญ อสม. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอบรม อสม. เชี่ยวชาญ

PCU ต.พรเจริญ เชิญ อสม. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพรเจริญ 1)สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายวิชัย นาทันดอน ,นายบุญหัน ยุบุญชู ,นายสุขุมวิทย์ วงศ์อามาตย์ 2)สาขาเอดส์ในชุมชน นางชิณกร ปาปะเถ , นางนิอร พรมสมบัติ 3)สาขาสุขภาพจิตในชุมชน นายบัวไล โปะปะนม ,นางหนูจันทร์ จุลนาง 4)สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นายขุนไทย จันทร์ดี, นายทราย โคตะมี 5)สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางหอมหวล อันภักดี ,นางเกษร สุวรรณบุตร,นางสมปอง พาพิจิตร 6)สาขาการบริการใน ศสมช. นางเกษร บุตรสาระ, นางประยงค์ ศรีภูธร 7)สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว นางรมย์ มัยโพธิ์ ,นางวาสนา ฤทธิ์ภู , นางบุญยงค์ ยาสาสัน 8)สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค นางราตรี ลพพันธุ์ทอง ,นางรุ่งนภา ไชยบุปผา, นายสุรพล มะโนเกลือ 9)สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางสุนีย์ พิเนตร,นางถนอม ยาพันธ์ 10)สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางรัศมี จำปางาม ,นางเกศ ชานันโท,นางมะยุรี บริกูล

16 พฤษภาคม 2555

แผนประเมินไขว้สำรวจความชุกชุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย อสม. PCU ต.พรเจริญ พ.ค. 55

ทุกหมู่บ้านพร้อมกันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 อสม.ทุกคนและเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านร่วมออกดำเนินการ ภาคเช้าเริ่ม 09.00 น. หมู่ 1 ไป หมู่ 3 , หมู่ 2 ไป หมู่ 7,10 , หมู่ 4 ไป หมู่ 8 , หมู่ 5 ไป หมู่ 6 , หมู่ 9 ไป หมู่ 11 ภาคบ่าย หมู่ 3 ไป หมู่ 1 , หมู่ 7,10 ไป หมู่ 2 , หมู่ 8 ไป หมู่ 4 , หมู่ 6 ไป หมู่ 5 , หมู่ 11 ไป หมู่ 9 ***ดูแลบ้านตัวเองไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก***

คลังบทความของบล็อก