10 กุมภาพันธ์ 2555

PCUพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง

PCUตำบลพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ คัดกรอง ค้นหา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจคัดกรองตามแบบสอบถาม ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง พร้อมคีย์ข้อมูลในโปรแกรม HOSXP ปีนี้ได้รับงบประมาณ สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ จำนวน 53,000 บาท ในการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพและส่งเสริมให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ให้ติดต่อขอรับบริการได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน

คลังบทความของบล็อก