30 กรกฎาคม 2552

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อ กรกฎาคม 2552

28 กรกฎาคม 2552

โรคเรื้อรัง

หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ ต.พรเจริญ ผู้ป่วยวัณโรคที่มีปัญหาเรื่องการกินยาและขาดยา ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน แนะนำเรื่องการกินยา การปฎิบัติตน ฯลฯ เมื่อ กรกฎาคม 2552

เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดในหมู่บ้านชุมชนตำบลพรเจริญ ส่งตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารสดที่มีจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนตำบลพรเจริญ นอกเหนือจากการสังเกตลักษณะ ทางกายภาพของอาหารเบื้องต้น เนื่องจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพนั้น บางครั้งผู้บริโภคอาจ ไม่ทราบว่าอาหารแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายมีสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนหรือไม่ เมื่อ กรกฎาคม 2552

รำไม้พลองออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ร่วมด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลพรเจริญ นำผู้สูงอายุออกกำลังกายรำไม้พลอง โดยมีการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ณ วัดส่งเสริมสุขภาพอำเภอพรเจริญ วัดบ้านโคกอุดม และเข้าร่วมการประกวดงานมหกรรมสร้างสุขภาพที่จังหวัดหนองคาย เมื่อกรกฎาคม 2552

11 กรกฎาคม 2552

อนามัยโรงเรียน กรกฎาคม 2552

PCU พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกบริการอนามัยโรงเรียน ตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ ตรวจโลหิตเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ฯลฯ เมื่อ กรกฎาคม 2552

29 มิถุนายน 2552

โครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก มิ.ย. 52


PCU พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 52 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ณ โรงพยาบาลพรเจริญ

26 มิถุนายน 2552

เยี่ยมผู้ป่วยโรคเบาหวาน


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ ต.พรเจริญ ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน แนะนำเรื่องการกินยา การปฎิบัติตน ฯลฯ เมื่อ มิถุนายน 2552

ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย พา อสม.ในพื้นที่ ต.พรเจริญ ออกเยี่ยมบ้าน แนะนำเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เมื่อ มิถุนายน 2552

คัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ออกคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ในพื้นที่ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย เมื่อ มิถุยายน 2552

18 มิถุนายน 2552

ป้องกันโรคไข้เลือดออกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ แนะนำการป้องกันโรค พร้อมพ่นหมอกควันกำจัดยุงพาหะนำโรค กำจัดลูกน้ำโดยใส่ทรายอะเบต และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในบ้านและชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552

โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย พาคณะอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ไปร่วมงานโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ปี 2552 โดย อบจ.หนองคายและ CUP อ.พรเจริญ พร้อมจัดนิทรรศการเรื่องวัณโรค มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก และนำพาผู้ขายสินค้า OTOP ในชุมชนมาร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

11 มิถุนายน 2552

รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย รณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก รอบสุดท้ายประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 5,9,10 มิถุนายน 2552 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ของหญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปีในพื้นที่

ประกวดผู้สูงอายุ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย เป็นเจ้าภาพหลักจัดประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย วัยผู้สูงอายุ CUP อ.พรเจริญ โดยเขียนโครงการ,ประสานงานกับตำบลต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง จัดประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุอายุมากที่สุด หมอลำกลอนย้อนยุค การขับร้องสาระภัญญะ ดนตรีพื้นบ้าน และการจักสาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 ณ หน้า PCU โรงพยาบาลพรเจริญ

04 มิถุนายน 2552

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เยี่ยมหลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสฯ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านโครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง เยี่ยมหลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่รับส่งต่อ ในพื้นที่ ต.พรเจริญ โดยจัดทีมออกปฏิบัติงาน ทีมละ 2 คน สัปดาห์ละ 3 วัน

คลังบทความของบล็อก