17 ตุลาคม 2557

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบฟรี
ด้วยในปีที่ผ่านมามีการระบาดของโรคคอตีบในหลายจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน PCU ต.พรเจริญ จึงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในพื้นที่ ต.พรเจริญ ดังนี้
6 – 8 ต.ค. 57 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
7 – 10 ต.ค. 57 อสม.เดินแจ้งข่าวให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 20 – 50 ปีมาฉีดวัคซีนตามแผนที่ได้กำหนด
13 ต.ค. 57 ที่บ้านโคกอุดม
14 ต.ค. 57 บ้านสามแยก,บ้านอุดมสุข
16 ต.ค. 57 บ้านแก้วสมบูรณ์
17 ต.ค. 57 บ้านน้อยเศรษฐี
20 ต.ค. 57 บ้านสมสะอาด
21 ต.ค. 57 บ้านเอราวัณ,บ้านพรเจริญ
22 ต.ค. 57 บ้านศรีอุดม
27 ต.ค. 57 บ้านอุดมพร
28 ต.ค. 57 บ้านเอือด

09 สิงหาคม 2557

ชกข้ามรุ่นกริชสุดาvsตู่ประยุทธ

02 สิงหาคม 2557

"มีความสุขจนไม่รู้จะพูดยังไง" - เปิ้ล กริชสุดา คุณะเสน

28 มิถุนายน 2557

เปิดใจสุนัย ต่อกรณีการรัฐประหารและองค์กรเสรีไทย

ผู้แทนราษฎร สุนัย จุลพงศธร สนับสนุนองค์การเสรีไทย ล้มคณะเผด็จการทหาร ก่อนที่จะทำประเทศเสียหายไปมากกว่านี้

19 มิถุนายน 2557

KPI Template ตัวชี้วัด มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ

KPI Template ตัวชี้วัด มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ
แนวทางการประเมินมาตรฐาน “คลินิกวัณโรคคุณภาพ ”
 การประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน รวม 20 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมี 5 คะแนน 
มาตรฐานที่ 1 การตอบสนองเชิงนโยบาย (Political commitment)
1.1 มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและศักยภาพในการปฏิบัติงานคลินิกวัณโรค
5 = มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ผ่านการอบรม 1 คน 4 = มีผู้รับผิดชอบ 1 คน ผ่านการอบรม 1 คน 3 = มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ไม่ผ่านการอบรมทั้ง 2 คน
2 = มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 1 คน ไม่ผ่านการอบรม
1 = มีพยาบาลได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่คลินิกวัณโรค ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผิดชอบที่แน่นอนและมีการขึ้นทะเบียน แต่มีการจัดทำทะเบียนและจัดทำรายงาน
0 = มีพยาบาลได้รับมอบหมายให้หมุนเวียนมาปฏิบัติงานที่คลินิกวัณโรค ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผิดชอบที่แน่นอนและไม่มีมีการขึ้นทะเบียน ไม่มีการจัดทำทะเบียนและจัดทำรายงาน
1.2 มีกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคในภาพรวมของโรงพยาบาล
5 = มีรายงานอย่างน้อย 5 ครั้ง ใน 1 ปี 4 = มีรายงานอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี
3 = มีรายงานอย่างน้อย 3 ครั้ง ใน 1 ปี 2 = มีรายงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ใน 1 ปี
1 = มีรายงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 ปี 0 = ไม่มีรายงาน

คืนอำนาจให้ประชาชนเลือก ตามระบอบประชาธิปไตยดีกว่า...

13 มิถุนายน 2557

แถลงการณ์ สหประชาชาติ (UN.) ต่อสถานการณ์ในไทย


แถลงการณ์ สหประชาชาติ (UN.) ต่อสถานการณ์ในไทย " ณ กรุง เจนีวา สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ 13 มิถุนายน 2014
ความมีเสถียรภาพและความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่งหลักสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติขอให้คืนความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานโดยทันที ณ ขณะนี้เป็นที่ประจักชัดว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารได้เกินกว่าขอบเขตของกฏหมาย นับตั้งแต่คณะทหารได้เข้ายึดอำนาจการปกครอง รัฐธรรมนูญก็มีสภาพเสมือนสิ้นสุดลง มีการกระทำมากมายที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ในมาตรฐานของอารยประเทศเช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการรวมกลุ่มแสดงความไม่เห็นด้วยโดยปราศจากอาวุธ การเรียกให้ผู้คนเข้ารายงานตนถึง 440 คนรวมถึง นักการเมือง นักศึกษา สื่อ และนักกิจกรรมโดยนำไปกักขังในค่ายทหารและยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อครอบครัวหรือทนายโดยไม่แจ้งว่าอยู่ที่ใดนั้น สหประชาชาติขอตั้งขอสังเกตว่าอาจเกิดการทรมานขึ้นก็เป็นได้ การปิดกั้นสื่อ หรือการให้พรรคการเมืองหมดสภาพ รวมไปถึงห้ามชุมนุมเกินกว่าห้าคนนั้นยอมรับไม่ได้ การเปิดพื้นที่สำหรับการถกด้วยเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สหประชาชาติ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยซึ่งได้ลงนามร่วมในภาคีของสหประชาชาติทำรายงานการกระทำทั้งหมดของคณะทหารตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2014 สหประชาชาติจะทำการพิจารณากรณีสถานการในประเทศไทย ณ ที่ประชุมใหญ่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สิ้นสุดแถลงการณ์ "
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14696&LangID=E

11 มิถุนายน 2557

ทีวีไทยถูกปิดหูปิดตาดูทีวีลาวภาคภาษาไทยสดทุกวันเวลา 14.00 น.

ทีวีไทยถูกปิดหูปิดตา ไปดูทีวีลาวภาคภาษาไทยดีกว่า ส.ส.สุนัยออกรายการTVสดๆทุกวัน14.00น.(เวลาประเทศไทย) ที่ www.laostown.com/lao-itv

02 มิถุนายน 2557

ผลงานนายกทักษิณ ชินวัตร กับชนชั้นล่าง

ผลงานนายกทักษิณ ชินวัตร กับชนชั้นล่าง คนทุกข์ คนยากคนจน คนชนบท คนต่างจังหวัด คนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

 

01 มิถุนายน 2557

ทหารออกไป เอาประชาธิปไตยคืนมา


ทหารออกไป เอาประชาธิปไตยคืนมา ระบบที่เราเลือกได้ ตรวจสอบได้ ไม่ปิดหูปิดตา อยู่ในกฎหมาย

31 พฤษภาคม 2557

ลุงนวมทองผู้พลีชีพเพื่อต่อต้านทหารยึดอำนาจประชาชน

จดหมายลาตายลุงนวมทองแท็กซี่ชนรถถังผู้พลีชีพเพื่อต่อต้านทหารยึดอำนาจประชาชนเมื่อปี 2549 ในมิวสิก วันของเรา

20 พฤษภาคม 2557

ฟังวิทยุดูทีวีคนเสื้อแดง online เพื่อประชาธิปไตยสถานการณ์สดที่ถนนอักษะหลังถูกปิดทีวี

ฟังวิทยุดูทีวีคนเสื้อแดง online เพื่อประชาธิปไตยสถานการณ์สดที่ถนนอักษะหลังถูกปิดทีวี เราสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง คนชนบท คนต่างจังหวัด ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม 1 สิทธิ์ 1 เสียง RESPECT MY VOTE

19 พฤษภาคม 2557

"จตุพร" โพสต์FB ยืนยันชุมนุมต่อ แม้มีกฎอัยการศึก

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2557 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก Jatuporn Prompan เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม นปช. ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา โดยนายจตุพร ระบุเนื้อหาดังนี้ "นปช. แดงทั้งแผ่นดิน ยังยืนยันจะชุมนุมที่อักษะต่อไป รอดูทาง ผบ.ทบ. ว่าจะแถลงว่าอย่างไร แต่ขอให้พี่น้อง อดทนและมีสติ ไม่มีอะไรแน่นอน เราทุกคนยังเป็นเพื่อนตายกันและกันในการต่อสู้ ขอให้พี่น้องอย่าตื่นตระหนก ขอให้ใช้การทักทายทหารในตอนเช้าด้วยความเป็นมิตร และยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความตั้งใจในการต่อสู้ของพวกเราครับ"

11 มกราคม 2557

มุมมองการเมืองจาก 2 เวที เทือกตั้งกับเลือกตั้ง
RESPECT MY VOTE  เอาเลือกตั้งหรือเทือกตั้ง หยุดการทำรัฐประหารยึดอำนาจประชาชน หยุดสภาขุนนางและอำนาจนอกระบบที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตย  

คลังบทความของบล็อก