28 สิงหาคม 2555

ผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนและการเจริญเติบโต


สรุปผลการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-6 หน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ปี 2555 กลุ่มเป้าหมาย 1,325 คน ได้รับการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโต 1,215 คน อัตราความครอบคลุมของนักเรียน ป. 1-6 ได้รับการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโต ร้อยละ 91.69

คลังบทความของบล็อก