02 มิถุนายน 2552

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2552


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย จัดประชุมประจำเดือนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก ปี 2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างกระแสให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพอนามัย และสร้างแรงจูงใจให้ อสม.โดยจัดค่าตอบแทนให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ที่มาลงทะเบียนแสดงตน โดยให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เดือนละ 600 บาท
ให้มีการปฏิบัติงานในพื้นที่/ละแวก/คุ้มที่รับผิดชอบ โดย
จัดทำสมุดทำงานประจำตัว โดยให้มีข้อมูลหลังคาเรือนที่รับผิดชอบดังนี้
1.รายชื่อหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ
2.รายชื่อหญิงตั้งครรภ์
3.รายชื่อหญิงหลังคลอด
4.รายชื่อเด็กแรกเกิด ถึง ต่ำกว่า 6 ปี
5.รายชื่อผู้สูงอายุ
6.รายชื่อผู้พิการ
โดยให้ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ส่งประธาน อสม.หมู่บ้าน ทุกเดือน

คลังบทความของบล็อก