16 เมษายน 2552

วัดส่งเสริมสุขภาพ


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. จัดพิธีเปิดป้ายวัดส่งเสริมสุขภาพ อ.พรเจริญ ณ วัดบ้านโคกอุดม ต.พรเจริญ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพของอำเภอพรเจริญ โดยมีนายอำเภอพรเจริญเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
คุณสมบัติ(ข้อกำหนด)ของวัดส่งเสริมสุขภาพ
1) สะอาด ร่มรื่น ด้วยอาคาร สถานที่ บริเวณลานวัด ลานใจและสภาพแวดล้อมในวัดที่ถูกหลักสุขภาพอนามัย
2) สงบ ร่มเย็น ด้วยการเทศนา แสดงธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมประสานใจทั้งพระสงฆ์และฆราวาส
3) สุขภาพร่วมสร้าง ด้วยการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร บุคลากรภายในวัดและประชาชนด้วยกิจกรรมที่เอื้อต่อการดูแลส่งเสริมรักษาสุขภาพของชุมชน
4) ศิลปะ ร่วมจิตวิญญาณ ด้วยการดำรง รักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คลังบทความของบล็อก