04 สิงหาคม 2558

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน


เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการเร่งรัดกำจัดโรคหัดเป็นเป้าหมายสำคัญ จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2552 – 2556 ) พบมีการรายงานผู้ป่วยหัดปีละ3,000 – 6,000 รายและมีการระบาดเป็นระยะๆ ประมาณร้อยละ 40 เป็นเด็กก่อนวัยเรียน โดยเด็กกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยหลักและแพร่กระจายโรคไปยังเด็กช่วงอายุไม่ถึงกำหนดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 คือช่วงอายุ 7 ปี ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ดังนั้น ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลพรเจริญ จึงขอออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันในทุกหมู่บ้านในตำบลพรเจริญ


คลังบทความของบล็อก