12 กรกฎาคม 2553

สถานการณ์ระบาดวิทยา ปี 2553

สถานการณ์ระบาดวิทยา
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
สถานการณ์โรคของประเทศไทย(รง.506) ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553
 มีรายงานผู้ป่วย 29,432 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.33 ต่อประชากรแสนคน
 มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 32 ราย
 คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.11
จำแนกรายภาคดังนี้
1. ภาคเหนือ ผู้ป่วย 3,258 ผู้ป่วยตาย 4 อัตรป่วยต่อแสน 27.68
2. ภาคอีสาน ผู้ป่วย 7,713 ผู้ป่วยตาย 6 อัตรป่วยต่อแสน 35.88
3. ภาคกลาง ผู้ป่วย 10,626 ผู้ป่วยตาย 7 อัตรป่วยต่อแสน49.55
4. ภาคใต้ ผู้ป่วย 7,835 ผู้ป่วยตาย 15 อัตรป่วยต่อแสน 88.89
สถานการณ์โรคของสาธารณสุขเขต 10 (วันที่ 1 มกราคม – 19 มิถุนายน 2553)
 จังหวัดหนองคาย มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่ 4 หรืออันดับสุดท้ายของเขต อันดับที่ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับที่ 57 ของประเทศไทย
สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย (วันที่ 1 มกราคม – 28 มิถุนายน 2553)
 มีรายงานผู้ป่วย 298 ราย ใน 15 อำเภอ คิดเป็นอัตราป่วย 32.85 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต (เป้าหมายป่วยไม่เกิน 232 ราย หรืออัตรา 26.67 ต่อประชากรแสนคน
 อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูง 5 อันดับแรก คือ อำเภอบุ่งคล้า 169.8 ต่อแสน (22 ราย) สังคม 101.4 ต่อแสน (24 ราย) บึงโขงหลง 84.5 ต่อแสน (30 ราย) บึงกาฬ 60.4 ต่อแสน (52 ราย) และ พรเจริญ 57.3 ต่อแสน (24 ราย) อำเภอที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก คือ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพธิ์ตาก

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลพรเจริญ กรกฎาคม 2553

คลังบทความของบล็อก