13 มิถุนายน 2557

แถลงการณ์ สหประชาชาติ (UN.) ต่อสถานการณ์ในไทย


แถลงการณ์ สหประชาชาติ (UN.) ต่อสถานการณ์ในไทย " ณ กรุง เจนีวา สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ 13 มิถุนายน 2014
ความมีเสถียรภาพและความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่งหลักสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติขอให้คืนความเป็นประชาธิปไตยและสิทธิขั้นพื้นฐานโดยทันที ณ ขณะนี้เป็นที่ประจักชัดว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารได้เกินกว่าขอบเขตของกฏหมาย นับตั้งแต่คณะทหารได้เข้ายึดอำนาจการปกครอง รัฐธรรมนูญก็มีสภาพเสมือนสิ้นสุดลง มีการกระทำมากมายที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้ในมาตรฐานของอารยประเทศเช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และการรวมกลุ่มแสดงความไม่เห็นด้วยโดยปราศจากอาวุธ การเรียกให้ผู้คนเข้ารายงานตนถึง 440 คนรวมถึง นักการเมือง นักศึกษา สื่อ และนักกิจกรรมโดยนำไปกักขังในค่ายทหารและยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อครอบครัวหรือทนายโดยไม่แจ้งว่าอยู่ที่ใดนั้น สหประชาชาติขอตั้งขอสังเกตว่าอาจเกิดการทรมานขึ้นก็เป็นได้ การปิดกั้นสื่อ หรือการให้พรรคการเมืองหมดสภาพ รวมไปถึงห้ามชุมนุมเกินกว่าห้าคนนั้นยอมรับไม่ได้ การเปิดพื้นที่สำหรับการถกด้วยเหตุผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สหประชาชาติ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยซึ่งได้ลงนามร่วมในภาคีของสหประชาชาติทำรายงานการกระทำทั้งหมดของคณะทหารตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2014 สหประชาชาติจะทำการพิจารณากรณีสถานการในประเทศไทย ณ ที่ประชุมใหญ่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สิ้นสุดแถลงการณ์ "
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14696&LangID=E

คลังบทความของบล็อก