13 กันยายน 2551

ความเป็นมาและความสำคัญของโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง


โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้ โดยต้องดูแลตนเองด้วยการมีพฤติกรรม การบริโภคที่ถูกต้อง ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และควบคุมความเครียด นอกจากนี้ประชาชนยังต้องป้องกันตนเองด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งถือเป็นวิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดโรคและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต การรณรงค์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เป็นกลวิธีที่สำคัญในการสร้างกระแสการรับรู้ ให้มีการตื่นตัว เห็นความสำคัญ และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้โดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการรณรงค์จากเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ร่วมดำเนินการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหากลุ่มเสี่ยง คัดกรองผู้ป่วยในชุมชน และขยายผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนได้มีข้อมูลสุขภาพที่จำเป็น และสอดคล้องกับปัญหาการเกิดโรคในชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU)/ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งต่อ ดูแลต่อเนื่อง เสริมสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้อง ป้องกันภัยเงียบ ในประชากรกลุ่มวัยทำงาน อายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชน มีความตื่นตัว และขยายผลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลังบทความของบล็อก