29 กันยายน 2551

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(2)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(2)

25 กันยายน 2551 PCU พรเจริญร่วมกับอาสาสมััครสาธารณสุข จัดส่วนหย่อมหน้า PCU,ศาลาสำหรับพักผ่อน จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เือื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากร ผู้ป่วยและญาติ ตามเป้าหมายหรือมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ที่เรากำลังมุ่งไป มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การนำและการบริหาร
2. การบริหารทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
4. การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
5. การส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ
6. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
7. ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ

คลังบทความของบล็อก