13 กันยายน 2551

พันธกิจ อุดมการณ์ นโยบาย PCU พรเจริญ

พันธกิจ

ให้บริการสุขภาพชุมชนทุกมิติแบบองค์รวมผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค คัดกรอง ส่งต่อ และดูแลต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ตำบลพรเจริญ สนับสนุนงานสุขภาพของโรงพยาบาลพรเจริญ

อุดมการณ์

...ทำงานเป็นทีมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
...มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
...รักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นโยบายของกลุ่มงาน

ปฏิบัติและสนองตอบนโยบายของโรงพยาบาล
มุ่งมั่นพัฒนา สุขภาพอนามัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชน
มุ่งสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพ
มุ่งงานสร้างภาพ งานคุณภาพ ส่งเสริมคนเก่งและดี

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลังบทความของบล็อก