25 มิถุนายน 2556

บริบทศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ

1.งานในคลินิก ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์(ANC) WELL CHILD CLINIC (คลินิกสุขภาพเด็กดี)  (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  พัฒนาการ โภชนาการ โรงเรียนพ่อแม่) คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  คลินิกวัณโรค
2. งานในชุมชน ได้แก่ งานทุกงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ คัดกรอง ส่งต่อ และดูแลต่อเนื่อง ตั้งแต่แรก ทุกกลุ่มอายุ ในพื้นที่ตำบลพรเจริญ มี 11 หมู่บ้าน  2,100 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 11,692 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบุคคลากร 7 คน พยาบาลวิชาชีพ คน นวก.สาธารณสุข 3 คน จพง.สาธารณสุขชุมชน 1 คน จนท.บันทึกข้อมูล 1 คน บุคลากรด้านสุขภาพต่อประชากร = 1:1,948 พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร=1:5,846  มีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม อสม. 122 คน  อสม.ต่อหลังคาเรือน = 1 : 20 มีเครือข่ายผู้ป่วยเบาหวาน เครือข่ายแกนนำเบาหวาน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมสร้างสุขภาพ เครือข่ายทูตไอโอดีน เครือข่ายจิตอาสาฟื้นฟูผู้พิการ กลุ่มสมุนไพร เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน สถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาในชุมชน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  ตามลำดับ ส่วนโรคทางระบาดวิทยาที่เป็นปัญหาในชุมชน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก
หมายเหตุ ยังขาดการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพทดแทน 1 ตำแหน่ง จากการที่พยาบาลคนหนึ่งเสียชีวิตจากโรคประจำตัวตั้งแต่มกราคม 2556

คลังบทความของบล็อก