20 พฤษภาคม 2556

หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านแก้วสมบูรณ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทาง มาตรการ และหาแหล่งงบประมาณเพื่อดำเนินการให้บ้านแก้วสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลาย
ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งคาดว่าจะมีการระบาดหนักในฤดูฝนปี 2556 นี้ 

คลังบทความของบล็อก