29 เมษายน 2556

well child clinic คุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดี well child clinic คุณภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เป็นการบริการที่จัดให้แก่เด็ก 0-5 ปี ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยข้อเสนอแนะของคณะทำงานวิชาการโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เกณฑ์ well child clinic คุณภาพ มี 10 กิจกรรมหลักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย คือ
           1.มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด
           2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ
           3. ประเมินความเสี่ยงของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, Thal, ดาวน์ซินโดรม, โรคหัวใจ
           การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
           4. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูลูก
           5. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยอนามัย 55 พร้อมแนะนำ สอนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยโดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ
          6. เด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ประเมินโดยเครื่องมือ TDSI พร้อมสอนผู้เลี้ยงดูให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัดประเมินซ้ำภายใน 1 เดือน หากภายใน  3 เดือนเด็กยังมีพัฒนาการล่าช้า  ให้ส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยกุมารแพทย์/จิตแพทย์
          7.  มีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ เช่นตรวจตา หู
          8.  มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ เช่น การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด
          9.  ให้วัคซีนตามช่วงอายุและสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้ 30 นาที
         10 .ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพในการดูแลตนเองและบุตรพร้อมบันทึก        

คลังบทความของบล็อก