28 กรกฎาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการและศักยภาพ ชุมชนตำบลพรเจริญ

กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการและศักยภาพ ชุมชนตำบลพรเจริญ :

ชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ
ความต้องการ
ศักยภาพของชุมชน
หมู่ 1
บ้านโคกอุดม
1. กลุ่มผู้สูงอายุ
(มีผู้สูงอายุร้อยละ 14 ของ ปชก.)
1. ต้องการที่จะมีสุขภาพที่แข็ง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2. ต้องการมีกิจกรรมให้ชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่อง
3. มี จนท.  ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
4. ต้องการเข้าถึงบริการและได้รับบริการที่ รพ. รวดเร็วขึ้น
1. ชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพ เช่น  รำไม้พลอง
2. มีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง 
3. ผู้นำชุมชน/อสม.และประชาชน  ให้ความร่วมมือ สามัคคีกันดี
หมู่ 2
บ้านสามแยก
 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด
(มีหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด ร้อยละ1.31 ของประชากร)
1. ต้องการความรู้เกี่ยวกับการดูแลครรภ์
2. ต้องการความปลอดภัยจากการคลอดทั้งแม่และลูก
1. มี อสม.เชี่ยวชาญสายใยรักในการดูแลสุขภาพแม่และลูก


หมู่ 3
บ้านศรีอุดม
กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
(มีกลุ่มเสี่ยง HT ร้อยละ 90.64 ของ ปชก.)
ไม่อยากป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง

1.มีแกนนำจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
2.มีอุปกรณ์ออกกำลังกายสนับสนุน
3.มีสถานที่ออกกำลังกาย
หมู่ 4
บ้านสมสะอาด
1. กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
(มีกลุ่มเสี่ยง HT ร้อยละ 87.34 ของ ปชก.)
2.กลุ่มป่วยติดเตียง
(มีผู้ป่วยติดเตียง 2 คน)
1.ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปให้บริการตรวจสุขภาพที่บ้าน
2.ไม่อยากเป็นโรคความดันโลหิตสูง
1.ต้องการให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง

1.มีแกนนำจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
2.มีอุปกรณ์ออกกำลังกายสนับสนุน
3.มีสถานที่ออกกำลังกาย

1.มี จนท.และอสม. ออกติดตามเยี่ยมบ้าน ปรับสภาพแวดล้อม สอนญาติในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้
หมู่ 5
บ้านเอือด
มีการระบาดของไข้เลือดออกในปี 2555 (มีผู้ป่วย 9 คน ร้อยละ2.2 ของปชก.)
1.ต้องการได้รับความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก
2.ต้องการไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออก

1.อสม./อปท  ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2.ส่งหมู่บ้านเข้าร่วมประกวดในโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย
หมู่ 6
บ้านเอราวัณ
กลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
(มีกลุ่มป่วย DM ร้อยละ 61.62 ของ ปชก.)
(มีกลุ่มป่วย HT ร้อยละ 66.35 ของ ปชก.)
1.การเข้าถึงบริการ
2.ต้องการผู้ดูแล
3.การรับยาต่อเนื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับยาได้ด้วยตนเอง
1.อสม./ผู้นำชุมชนให้การดูแลและประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยการเยี่ยมบ้าน
2.มีสถานที่ออกกำลังกาย
3.ได้รับการสนับสนุนวิยากรนำเต้นแอร์โรบิคจากโรงเรียนในพื้นที่
หมู่ 7
บ้านน้อยเศรษฐี
กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน
(มีกลุ่มป่วย DM ร้อยละ 55.92 ของ ปชก.)
ส่วนใหญ่อาชีพค้าขายมักจะนั่งอยู่กับที่  การออกแรง  การเดินมีน้อย ต้องการได้รับการสนับสนุนเรื่องออกกำลังกาย
1.มีแกนนำเบาหวานที่เข้มแข็ง
2.มีสถานที่ออกกำลังกายใช้ลานจอดรถออกกำลังกายในช่วงเย็น
3.มีชมรมแอร์โรบิคที่เข้มแข็ง
หมู่ 8
บ้านแก้วสมบูรณ์
มีการระบาดของไข้เลือดออกในปี 2553
(มีผู้ป่วย7 คน ร้อยละ 0.57 ของ  ปชก.)
1.ไม่ต้องการป่วยเป็นไข้เลือดออก
2.ต้องการได้รับความรู้เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก
1.อสม./อปท  ผู้นำชุมชน ชาวบ้านร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
2.ส่งหมู่บ้านเข้าร่วมประกวดในโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย
3.ส่งหมู่บ้านเข้าร่วมประกวดในโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย
หมู่ 9
บ้านอุดมพร

1. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง
(มีกลุ่มเสี่ยงDM ร้อยละ 49.64 ของ ปชก.)
(มีกลุ่มเสี่ยงHT ร้อยละ 87.5 ของ ปชก.)
1. ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม
2. ไม่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
3. ให้ จนท. ออกเยี่ยมติดตามและตรวจสุขภาพให้กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
1. มีแกนนำเบาหวานและ อสม. เชี่ยวชาญดูแลและตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน
2. ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการคัดกรองโรคเบื้องต้นมากขึ้น

หมู่ 10
บ้านพรเจริญ
1.กลุ่มผู้ป่วย CKDระยะสุดท้ายที่กำลังได้รับการฟอกไต
(มีผู้ป่วย  2 คน
1.ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.ต้องการผู้ดูแล
3.การรับยาต่อเนื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับยาได้ด้วยตนเอง
1.อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน
2.ได้รับกำลังใจจากกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในละแวกบ้าน
หมู่ 11
บ้านอุดมสุข
1.กลุ่มป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
(มีกลุ่มป่วย COPD ร้อยละ 10.48 ของ ปชก.)
1.ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่
2.ต้องการผู้ดูแล
3.การรับยาต่อเนื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับยาได้ด้วยตนเอง

1.มีมาตรการทางกฎหมายเรื่องการควบคุมการสูบบุหรี่
2.มีสถานที่ออกกำลังกายเนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับโรงเรียน
3.มี อสม. ติดตามเยี่ยมบ้าน

คลังบทความของบล็อก