24 เมษายน 2556

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 23 พฤษภาคม 2556

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบว่ามีผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กวัยเรียน พบผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงฤดูฝน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนดำเนินการ ดังนี้   
1. ปิดภาชนะที่ใช้เก็บน้ำให้สนิทไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่  
2. ภาชนะที่ปิดไม่ได้ควรเปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน   
3. ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัวหรือในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด 
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
5. ปฏิบัติให้เป็นประจำ
สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี2556 อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ แยกรายตำบล 
ตำบล
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 ณ 23พ.ค.56
ประชากร ณ มี.ค.56
อัตราป่วย/แสน
ลำดับ
ศรีชมภู
5
0
19
4
4,514
               88.61
5
ดอนหญ้านาง
5
1
6
6
4,543
             132.07
1
พรเจริญ
20
0
19
9
10,967
               86.06
6
หนองหัวช้าง
2
0
5
7
7,275
               121.65
4
วังชมภู
11
0
5
5
4,110
               48.66
2
ป่าแฝก
5
2
8
2
5,182
               38.60
7
ศรีสำราญ
4
1
8
5
4,257
               117.45
3
รวม
52
4
70
38
40,848
93.03


สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี2556  ตำบลพรเจริญ แยกรายหมู่บ้าน

หมู่บ้าน
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 ณ 23พ.ค.56
ประชากร ณ มี.ค.56
โคกอุดม
2
0
1
1
1,343
สามแยก
0
0
1
2
1,586
ศรีอุดม
4
0
2
2
1,084
สมสะอาด
5
0
1
2
1,282
เอือด
0
0
9
0
410
เอราวัณ
0
0
0
0
423
น้อยเศรษฐี
0
0
4
0
596
แก้วสมบูรณ์
7
0
1
1
1,230
อุดมพร
1
0
0
0
748
พรเจริญ
1
0
0
0
430
อุดมสุข
0
0
0
1
535
รวม
20
0
19
9
10,967


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านโคกอุดม ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านโคกอุดม


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสามแยก ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านสามแยก


ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตำบลพรเจริญ เทศบาลตำบลพรเจริญ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสมสะอาด ร่วมออกควบคุมโรคไข้เลือดออกที่บ้านสมสะอาด


คลังบทความของบล็อก