16 สิงหาคม 2556

โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (well child clinic) คุณภาพ

คลินิกสุขภาพเด็กดี  well child clinic คุณภาพ เป็นการบริการที่จัดให้แก่เด็ก 0-5 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีการเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัย การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ พัฒนาการที่สมวัยและโภชนาการที่เหมาะสม เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย การที่เด็กจะมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆด้าน ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่แม่หรือครอบครัวที่จะต้องให้การดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณและสัดส่วนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การไปตรวจครรภ์ตามนัด
ภายหลังคลอดแล้วมีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน การให้อาหารเสริมตามวัย ให้ความช่วยเหลือแม่และครอบครัวในรายที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งครอบครัวและชุมชนควรมีการจัดเตรียมความพร้อมและมีการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็ก รวมทั้งจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน หรือศูนย์เด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้แก่เด็ก เมื่อครอบครัวและชุมชนมีการเลี้ยงดูเด็กที่ดีแล้ว ก็จะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (well child clinic) ให้มีคุณภาพ และเกิดการบริการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถช่วยให้แรกเกิดถึง 5 ปี สามารถดำเนินชีวิตได้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันต่อไป
งานแผนงานและประเมินผล ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ


คลังบทความของบล็อก