05 ตุลาคม 2556

โครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญมอบรางวัลให้บ้านแก้วสมบูรณ์หลังคาเรือนที่ไม่มีลูกน้ำ 4 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนรับมอบ ในโครงการหมู่บ้านตัวอย่างปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีมาตรการดังนี้
1. เจ้าของหลังคาเรือนต้องทำสม่ำเสมอ ทุกวันศุกร์ตอนเช้า ในตอนบ่ายอสม.จะมาสำรวจประเมินลูกน้ำยุงลายทุกบ่ายวันศุกร์

2. มีการปรับบ้านเรือนที่พบลูกน้ำยุงลาย โดย
- ประชาชนทั่วไป หลังคาเรือนละ  20 บาท
- ข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่น อสม.   หลังคาเรือนละ   50 บาท
- สถานที่ราชการ  รพ.  หลังคาเรือนละ   50 บาท
- บ้านพักในโรงพยาบาล  หลังคาเรือนละ 50 บาท
3. ทำความสะอาดหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง

คลังบทความของบล็อก