17 กุมภาพันธ์ 2552

สรุปงานสุขภาพชุมชนในรอบเดือน ม.ค.52 หน่วยบริการปฐมภูมิพรเจริญ


หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ออกคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อบรมให้ความรู้ อสม. พร้อมฝึกปฏิบัติ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และออกสำรวจข้อมูลปัญหาสาธารณสุขในชุมชน 16-17 ก.พ. 52


โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ต. พรเจริญ หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อทุกวันอังคารและวันศุกร์

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ร่วมกับ CUP อำเภอพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2552 โดยเน้นหนัก 4 เรื่อง ได้แก่ วัณโรค กองทัพนมแม่ โลกร้อน แผนที่ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 52


โรงพยาบาลพรเจริญโดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลพรเจริญ อสม. ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเบาหวาน-ความดันโลหิต ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพรเจริญ เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เทศบาลตำบลพรเจริญ


โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ รณรงค์ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ แล้ว 3 ครั้ง ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้


โครงการประกวดและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ เตรียมการและนำ อสม.ในพื้นที่เข้ารับการประกวดและได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเอดส์ในชุมชน วีรกรรมปราบฮ่อ...หลวงพ่อพระใส...สะพานไทยลาว...เตรียมการและเป็นพี่เลี้ยงนำ อสม. ชิณกร ปาปะเถ อสม.ดีเด่น สาขาเอดส์ในชุมชน จังหวัดหนองคายไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ที่ สช.อีสาน จ.ข่อนแก่น เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2552


โรงพยาบาลพรเจริญโดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลพรเจริญ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในตำบลพรเจริญ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โดยมีนายอำเภอพรเจริญเป็นประธานเปิดงาน ได้รับงบอุดหนุนการจัดงานจากเทศบาลตำบลพรเจริญ กิจกรรมที่ร่วมจัดได้แก่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ตอบปัญหาสุขภาพ ร่วมเล่นเกมส์ แจกรางวัล ของที่ระลึก ฯลฯ คำขวัญวันเด็กปี 2552 "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันสามัคคี"


โครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ..โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นแกนหลักได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552 ปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้นำชุมชนในอำเภอพรเจริญ มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้นเพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงพยาบาลและผู้นำชุมชนในเขตอำเภอพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก