16 กุมภาพันธ์ 2552

โรคเบาหวานความดันและปัญหาสาธารณสุขโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์สูงขึ้นอย่างมากในหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้ โดยต้องดูแลตนเองด้วยการมีพฤติกรรม การบริโภคที่ถูกต้อง ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และควบคุมความเครียด นอกจากนี้ประชาชนยังต้องป้องกันตนเองด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นประจำ ซึ่งถือเป็นวิธีการที่สำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดโรคและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ออกคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อบรมให้ความรู้ อสม. พร้อมฝึกปฏิบัติ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และออกสำรวจข้อมูลปัญหาสาธารณสุขในชุมชน

คลังบทความของบล็อก