15 มกราคม 2552

โครงการวิทยุเพื่อสุขภาพชุมชน สถานีสุขภาพพรเจริญความเป็นมาและความสำคัญ
ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพ เป็นปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนไทย อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงทำให้ปัญหาด้านสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องให้ความสนใจ และเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้เข้าใจถึง ปัญหาต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยแก่ตัวเรา และเมื่อเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้แล้วนั้น เราเองก็สามารถดูแล และป้องกันตัวเองได้ ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และนำความรู้ไปช่วยสร้างสุขภาพให้แก่คนอื่นๆ และชุมชนได้อีกด้วย โรงพยาบาลพรเจริญ มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา การสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพได้ การจัดโอกาสการเรียนรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น โรงพยาบาลพรเจริญ โดยศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพทางวิทยุชุมชน เพื่อ เป็นศูนย์รวมความรู้สุขภาพขึ้นภายใต้หลักการกระบวนการสร้างการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน เป็นสื่อสาธารณชนที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

ติดตามรับฟัง รายการวิทยุชุมชน สถานีสุขภาพชุมชนพรเจริญ
ทุกวันจันทร์เวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 101 FM
และทุกวันพุธเวลา 17.00 - 18.00 น. คลื่น 106 FM
โดยดีเจวัยใสจากโรงพยาบาลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก