17 มกราคม 2552

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา อสม.เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นในการปฏิบัติงานในชุมชน ในบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข คือ แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี ประกอบด้วย
1. สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. สาขาเอดส์ในชุมชน
3. สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
4. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
5. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
6. สาขาการบริการใน ศสมช.
7. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
8. สาขาคุ้มครองผู้บริโภค
9. สาขาแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
10. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
11. สาขาอนามัยแม่และเด็ก
CUP อำเภอพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ซึ่ง อสม.ในพื้นที่ได้รับคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสาขาเอดส์ในชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข และเข้ารับการประกวดในระดับต่างๆ ต่อไป

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก