22 ธันวาคม 2551

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง หลังคลอด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ต.ค.51

ความเป็นมาและความสำคัญ
หัวใจของการบริการปฐมภูมิอยู่ที่การบริการอย่างละเอียดอ่อนและใส่ใจในความเป็นคน การดูแลแบบองค์รวมทำให้เข้าใจถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของความเจ็บไข้หรือความทุกข์ยากของคนในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นถ้าต้องการสุขภาพดี ควรเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเละร่วมสร้างสังคมที่เอื้ออาทร การเยี่ยมบ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้มองเห็นความเป็นครอบครัวและวิถีชีวิตของคนในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนในมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เกิดความเข้าใจผู้อื่นทำให้สามารถช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งตนเองได้ต่อไป

คลังบทความของบล็อก