23 ธันวาคม 2551

โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ พ.ย. 51


ความเป็นมาและความสำคัญ
จากความสำคัญของโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของโรคที่สามารถป้องกันได้ อันดับแรกของสตรีไทย และ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมะเร็งปากมดลูก มักไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ เมื่อมีอาการผิดปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ โรคลุกลามไปมากแล้ว ต้องใช้เวลาในการรักษานาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง และผลการรักษาบางส่วน ไม่ได้ผลดี ก่อให้เกิดความเครียดของผู้ป่วย และครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคมของครอบครัวเป็นอย่างมาก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะ เริ่มแรกด้วยวิธี VIA ( Visual Inspect / Using Acetic Acid ) โดยการใช้กรดน้ำส้ม เจือ , ป้าย เพื่อตรวจดู ความผิดปกติของปากมดลูก สามารถทราบผลภายใน 1 นาที ซึ่งหากพบผลผิดปกติ สามารถรักษาด้วยการจี้เย็น ( Cryotherapy ) ได้ทันที ซึ่งทั้งการตรวจและการรักษา ด้วยวิธีนี้ สามารถทำได้ทั้งที่ โรงพยาบาล และ สถานีอนามัย สะดวก รวดเร็ว การรักษาได้ผลดีถึง 95% และเสียค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการน้อย เมื่อเปรียบเทียบ กับ วิธี PAP Smear และการรักษา เมื่อเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้ว
จากข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ พบว่าสตรี วัยเจริญพันธ์ ในกลุ่มเป้าหมาย ยังมีอัตรา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในระดับต่ำ บางรายที่ตรวจพบเซลล์ผิดปกติ ไม่มาตรวจตามนัด หรือขาดการรักษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สตรี กลุ่มเป้าหมาย จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อหาความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และให้การรักษาด้วยวิธีจี้เย็น หรือส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลลดอัตราป่วย และอัตราตาย ด้วยมะเร็งปากมดลูกของสตรีวัยเจริญพันธ์ต่อไป
ที่มา:โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ต.พรเจริญ โดยคุณณภัทร จันทสุข

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก