11 ตุลาคม 2559

โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ(ตัวอย่างหน้า 1)


โครงการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ(เวชปฏิบัติครอบครัว) 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ  ปีงบประมาณ 2550

หลักการและเหตุผล

                หัวใจของการบริการปฐมภูมิอยู่ที่การบริการอย่างละเอียดอ่อนและใส่ใจในความเป็นคน  การดูแลแบบองค์รวมทำให้เข้าใจถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของความเจ็บไข้หรือความทุกข์ยากของคนในครอบครัวและชุมชน ดังนั้นถ้าต้องการสุขภาพดี ควรเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเละร่วมสร้างสังคมที่เอื้ออาทร การเยี่ยมบ้านจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้มองเห็นความเป็นครอบครัวและวิถีชีวิตของคนในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อนในมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ เกิดความเข้าใจผู้อื่นทำให้สามารถช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและญาติ  สามารถดำเนินชีวิตและพึ่งตนเองได้ต่อไป

 วัตถุประสงค์

                1. เพื่อออกติดตามดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อหลังกลับจากโรงพยาบาล

                2. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องดำเนินชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

                3. เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง

                4. เพื่อระดมความคิด  ข้อเสนอแนะและมีการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ป่วย  ญาติ  ทีม  สุขภาพและชุมชน

                5. เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายของชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาสุขภาพแนวใหม่โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

      6. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คลังบทความของบล็อก